Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

„Europa w 2020 roku – perspektywy zmian dla Małych i Średnich Przedsiębiorców”

[egslider]

Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim zakończył się bardzo efektownie i z rozmachem. We wtorek — 11 października 2011 roku odbyła się konferencja wojewódzka pt.: „Europa w 2020 roku — perspektywy zmian dla Małych i Średnich Przedsiębiorców”, podsumowująca tegoroczne obchody. Adresatami tego wydarzenia byli przede wszystkim przedstawiciele firm z naszego województwa, którzy jak najlepiej chcieliby się przygotować do kolejnego okresu finansowania, uwzględniającego zapisy nowej strategii gospodarczej — Europa 2020. Aby wyjść im naprzeciw, do udziału w konferencji w roli prelegentów, zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji, które mają wymierne znaczenie dla przedsiębiorców oraz dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości.

Optymistycznie w przyszłość

Jako pierwszy wystąpił pan prof. Marek Ratajczak, który w dynamiczny i porywający sposób nakreślił przeszłe i teraźniejsze warunki w jakich funkcjonują polskie przedsiębiorstwa. Wnikliwa analiza przeprowadzona przez profesora wykazała, że Polska dziś, to rynek wschodzący, zabiegający o indywidualne traktowanie. Opisując polską rzeczywistość skupił się na najważniejszych komponentach makroekonomicznych: stopy wzrostu PKB, inflacja roczna, bezrobocie, sytuacja w handlu zagranicznym, polityka fiskalna i monetarna państwa. Jego ocena obecnej sytuacji w Polsce uwzględniała kryzys finansowy sprzed 3 lat oraz niepewność co do przebiegu jego kolejnej odsłony. Przedstawił ponadto rankingi dotyczące wolności gospodarczej oraz konkurencyjności, w których Polska plasuje się odpowiednio na 53 i 41 miejscu (na 141 państw), natomiast we wskaźniku percepcji korupcji Polska jest liderem regionalnym i zajmuje 41. miejsce (na 178 państw). Wielokrotnie podczas swojego wystąpienia zachęcał do optymistycznego podejścia do wyzwań ekonomicznych jakie stoją przed sektorem MSP. Wśród wyzwań wymienił przede wszystkim inwestycje w dalszy wzrost i rozwój kapitału społecznego i innowacyjności.

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy
Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rozwój MSP przede wszystkim

W podobnym tonie swoje wystąpienie przygotowała pani Ewa Wilmańska. Skupiła się głównie na potencjale jaki drzemie w małych i średnich przedsiębiorstwach, które już teraz pretendują do bycia znaczącą siłą napędową polskiej gospodarki. Przywołane podczas prelekcji statystyki wskazywały, że w Polsce jest 1,7 mln zarejestrowanych aktywnych firm, które stanowią 50% udziału w tworzeniu PKB, a z kolei 60% pracujących zatrudnionych jest właśnie w sektorze MSP. Wskazała, że olbrzymią szansą dla rozwoju gospodarki jest eksport naszych towarów za granicę i ich szeroka promocja — bo przecież mamy się czym chwalić! Wśród wyzwań dla przedsiębiorczości w drugiej dekadzie XXI wielu wymieniła przede wszystkim zaangażowanie w rozwój współpracy między sektorami oraz inwestycje w innowacje.

Przedsiębiorczość po polsku — wyzwania dla MSP
Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

MSP kluczem do rozwoju UE

Swoim opanowaniem, spokojem i pewnością siebie zaraziła uczestników przedstawicielka Komisji Europejskiej — Stephanie Mitchell, która jako trzecia występowała na naszej konferencji. W swojej prelekcji przekazała ogólnoeuropejskie tendencje w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i jednocześnie potwierdziła w oparciu o dane statystyczne, że w całej UE sektor MSP odgrywa bardzo ważną rolę. Jej głównym zadaniem zaś było wskazanie jakie rekomendacje dla Polski zawarte są w strategii gospodarczej Europa 2020. Wymieniła przede wszystkim: wzmocnienie powiązań między nauką i przemysłem, uproszczenie procedur prawnych podczas zawierania umów, rozwój inwestycji w kolej czy zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Wśród zaleceń pojawiło się również skrócenie czasu potrzebnego na założenie działalności gospodarczej oraz uproszczenie procedur, które są zawarte w dokumencie Small Business Act.

Towards Europe 2020: SMEs are key for restoring growth in EU
Stephanie J Mitchell, Deputy Head of Unit, Entrepreneurship

Od ogółu do szczegółu

O przełożeniu celów strategii Europa 2020 na cele krajowe przyjęte przez Polskę opowiedział pan Grzegorz Drozd, który w swojej pracy na co dzień ma do czynienia z niezwykle ważnym dokumentem: Krajowym Programem Reform, stanowiącym polską odpowiedź na nową europejską strategię gospodarczą. Z dokumentu tego wynika, że głównymi barierami wzrostu są: wysoki deficyt strukturalny finansów publicznych, niedostateczny ogólny poziom wydatków inwestycyjnych, nadmierne obciążenia regulacyjne i administracyjne, niski poziom podaży pracy połączony z nieadekwatną jej strukturą oraz niedostateczny poziom zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw. Obszarami priorytetowymi określonymi w KPR są: infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego, innowacyjność dla wzrostu inteligentnego oraz aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. W związku z tym przyjęto następujące cele: zatrudnienie osób w wieku 20-64 lata na poziomie 71%, 1,7% PKB na inwestycje w badania i rozwój, zmniejszenie do 4,5% odsetka osób wcześnie kończących naukę, obniżenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem.

Wsparcie sektora MŚP w kontekście Krajowego Programu Reform
Grzegorz Drozd, specjalista w Departamencie Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki

W konferencji udział wzięło ponad 80 przedsiębiorców z regionu. Mamy ogromną nadzieję, że zaproszeni prelegenci przybliżyli im szanse rozwoju i przestrzegli przed zagrożeniami, na jakie mogą natrafić w przyszłości.

Jednym z punktów w programie konferencji było rozstrzygniecie konkursu konferencja Innowacji Pomorza i Kujaw 2011. Laureaci III edycji dostępni w galerii: Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2011 – mamy kim się pochwalić!.

 

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe