Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Zwolniony ale wygrany

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Dokumenty rekrutacyjne

1 Formularz_rekrutacyjny- nowa praca

2 Formularz_rekrutacyjny- własna firma

3 Wzór karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego- nowa praca

4 Wzór karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego- własna firma

5 Wzór karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego-nowa praca

6 Wzór karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego-własna firma

7 Umowa uczestnictwa w projekcie_nowa praca

8 Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych_własna firma

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Dokumenty dot. ścieżki  „Nowa praca”

1 Wniosek o przyznanie stażu

2 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie stażu zawodowego

3 Umowa trójstronna o staż

Regulamin odbywania staży

Dokumenty dot. ścieżki „Własna firma”

1. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

2. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

3. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

4. Wzor_biznes_planu-czesc_finansowa

4. Wzór_biznes_planu-_część_opisowa

5. Wzór_harmonogramu_rzeczowo-finansowego

6. Formularz informacji o pomocy de minimis

7. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

8 Oświadczenie dotyczące podatku VAT

9 Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

10 Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

11 Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego

12 Wzór karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

13 Wzór karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

14 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

15 Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

16 Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

17 Umowa na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego

18 Procedura_przyjmowania_zabezpieczen_umow_o_dofinansowanie

Regulamin wsparcia finansowego

19 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dokumenty do rozliczenia jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Instrukcja do wniosku opłatność rozliczającego przyznane środki finansowe

Wniosek_o_płatnosc_rozliczjacy_przyznane_srodki_finansowe

Dokumenty do rozliczania wsparcia pomostowego

Kopia zestawnienie_towarow_i_uslug_-_rozliczenie_wsparcia_pomostowego

 

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 1 maja 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. zrealizowała w partnerstwie z Regionem Toruńsko-Włocławskim NSZZ Solidarność projekt „Zwolniony ale wygrany”.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt był odpowiedzią na trudności z powrotem na rynek pracy oraz utrzymaniem aktywności zawodowej osób zwolnionych lub przewidziany do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wsparciem objęto 120 osób mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim. Uczestnicy mogli wybrać jedną z dwóch ścieżek wsparcia:

Ścieżka  nr 1 – „Nowa praca”

  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Dodatki i stypendia szkoleniowe
  • Płatne staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Wsparciem w ramach ścieżki „Nowa praca” zostało objętych 60 uczestników. Wszyscy zostali skierowani na spotkania z doradcą zawodowym i odbyli szkolenia zgodne z IPD. W stażach wzięło udział 35 osób. Dzięki pośrednictwu pracy 25 uczestników znalazło zatrudnienie.

Ścieżka nr 2 „Własna Firma”

  • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości
  • Pomoc w przygotowaniu biznes planu
  • Dotacja na utworzenie przedsiębiorstwa do 40 tys. złotych
  • Środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w wysokości po 700 zł przez okres 6 miesięcy.

Wsparciem w ramach ścieżki „Nowa praca” zostało objętych 60 uczestników. Wszyscy zostali skierowani na szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i objęci opieką doradcy w zakresie przygotowania biznesplanu. Własną działalność gospodarcza dzięki uzyskanemu wsparciu założyło i utrzymało co najmniej przez rok 52 uczestników.

Poniższe zestawienie obrazuje rezultaty osiągnięte w czasie realizacji projektu:

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji
Liczba osób zwolnionych lub zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 120 120 100%
Liczba osób objętych poradnictwem, warsztatami oraz pośrednictwem pracy 60 60 100%
Liczba osób objętych szkoleniami zawodowymi 60 60 100%
Liczba osób, które ukończyły udział w stażach zawodowych 33 35 106,06%
Liczba osób, które podjęły zatrudnienie 12 25 208,33%
Liczba osób objętych szkoleniami i doradztwem z zakresu przedsiębiorczości 60 60 100%
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 48 52 108,33
Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie 60 77 128,33%

 

 

 

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego IV edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego IV edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego III edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego III edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego IV edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego IV edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej IV edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej IV edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Ścieżka „Własna firma” – III edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego III edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Ścieżka „Własna firma” – III edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej III edycja

Harmonogram szkoleń dla ścieżki „Własna firma” – IV edycja

Harmonogram szkoleń IV edycja

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Zwolniony ale wygrany” Ścieżka „Własna firma” – IV nabór

Osoby zakwalifikowane do ścieżki własna firma IV nabór

Lista osób zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym i biznesowym Ścieżka „Własna firma” – IV nabór

Spotkanie kwalifikacyjne IV nabór

Lista formularzy nie spełniających kryteriów formalnych – Ścieżka „Własna firma”- IV nabór

Formularze nie spełniające kryteriów formalnych WF IV nabór

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Ścieżka „Własna firma” – II edycja

 Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej II edycja

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Ścieżka „Własna firma” – II edycja

 Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego II edycja

Lista osób zakwalifikowanych do  projektu „Zwolniony, ale wygrany” Ścieżka „Własna firma”

Osoby zakwalifikowane do ścieżki własna firma III nabór

Harmonogram szkoleń III edycja w ramach ścieżki  „Własna firma”

Harmonogram szkoleń III edycja

Lista osób zakwalifikowanych do etapu II – spotkanie z Komisją Rekrutacyjną dla ścieżki „Własna firma” – III nabór

Spotkanie kwalifikacyjne III nabór

Lista formularzy nie spełniających kryteriów formalnych – Ścieżka „Własna firma”- III nabór

Formularze nie spełniające kryteriów formalnych WF nabór III

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – ścieżka „Własna firma”

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ścieżka „Własna firma”

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Nowa lista osób zakwalifikowanych w ścieżce „Nowa praca”

Osoby zakwalifikowane do ścieżki nowa praca- uzupełnienie

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń I edycja

Harmonogram szkoleń II edycja 

Wyniki rozmów z Komisją Rekrutacyjną – ścieżka „Własna firma”

Osoby zakwalifikowane do ścieżki własna firma

Osoby zakwalifikowane do ścieżki własna firma
(II edycja)

Wyniki I naboru w ramach ścieżki „Nowa praca”

Formularze nie spełniające kryteriów formalnych NP

Osoby zakwalifikowane do ścieżki nowa praca

Lista formularzy nie spełniających kryteriów formalnych – Ścieżka „Własna firma”

Formularze nie spełniające kryteriów formalnych

Lista osób zakwalifikowanych do etapu II – spotkanie z Komisją Rekrutacyjną dla ścieżki „Własna firma”

Lista osób oraz harmonogram spotkań

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe