Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Wykwalifikowany pracownik atutem nowoczesnej firmy

Pomyślne zakończenie…

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego w okresie od kwietnia 2009 r. do marca 2010 r. realizowała projekt „Wykwalifikowany pracownik atutem nowoczesnej firmy”. Projekt adresowany był do przedsiębiorców i pracowników MŚP z branży maszynowo-narzędziowej w tym tworzyw sztucznych z województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach wyżej wymienionego projektu zrealizowano cykl dwudziestu dwóch jednodniowych szkoleń w tym 14 branżowych oraz 8 dotyczących nowoczesnych technik zarządzania.

Zgłosili się do nas pracodawcy, którzy chcieli zgłębić tajniki nowoczesnego zarządzania oraz podnieść kwalifikacje zawodowe swoich pracowników. Grupę docelową projektu stanowili pracownicy i kadra zrządzająca z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko–pomorskiego z branży maszynowo–narzędziowej w szczególności tworzyw sztucznych. Szkolenia dostosowane były do potrzeb przedsiębiorców z branży. Zajęcia odbywały się zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej w laboratoriach. Przedsiębiorcy w ramach projektu mogli skorzystać z 4 godzin doradztwa indywidualnego ze szczególnie interesującego ich zakresu tematycznego, zarówno branżowego, jak i nowoczesnych metod zarządzania. Tematyka zajęć była bardzo zróżnicowana i dostosowana do potrzeb przedsiębiorców z branży deklarowanych w badaniu poprzedzającym realizację projektu.

Szkolenia branżowe poprowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego, Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, WADIM PLAST, SIROPOL oraz praktycy — inżynierowie z wybranych firm z branży. Szkolenia z zakresu nowoczesnych metod zarządzania prowadzone były przez praktyków, najlepszych trenerów z wybranych zagadnień, między innymi z firmy doradczo-szkoleniowej LeanQ Team.

W oparciu o wnioski z analiz poszkoleniowych możemy jednoznacznie stwierdzić, że programy szkoleń były zawsze w pełni dostosowane do oczekiwań odbiorców. Uczestnicy podkreślali, jako najważniejsze atuty szkoleń, wiedzę merytoryczną prowadzących i niezwykłą umiejętność przekazywania trudnych zagadnień branżowych, jak i ogólnych w sposób zrozumiały dla słuchaczy. Zwrócono uwagę również na dobrą atmosferę podczas zajęć, stwarzającą okazje do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Zrealizowana Przeprowadzone w ramach projektu szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez ich uczestników.

Poniższe zestawienie obrazuje osiągnięte w czasie realizacji projektu rezultaty.

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji
Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym 170 175 103%
Liczba miejsc szkoleniowych 345 288 84%
Liczba firm objętych projektem 80 46 58%
Liczba godzin szkoleniowych 184 176 96%
Liczba dni szkoleniowych 23 22 96%
Certyfikaty ukończenia szkolenia 100% 100% 100%

„Wykwalifikowany pracownik atutem nowoczesnej firmy”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe