Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Wykwalifikowana kadra podstawą konkurencyjności firmy DROZAPOL

 

TARR S.A. w partnerstwie z Drozapol-Proflil S.A. realizowała w okresie od 01.01.2009 do 30.06.2010 r. projekt „Wykwalifikowana kadra podstawą konkurencyjności firmy DROZAPOL” w oparciu o umowę o dofinansowanie: UDA-POKL.02.01.01.00-175/08 w ramach Działania 2.1. Poddziałania 2.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu: 821 600,39; kwota dofinansowania z EFS: 672 441,27 PLN.

Projekt obejmował szkolenia zamknięte dla pracowników firmy Drozapol-Profil S.A. W ramach projektu przeszkolono pracowników z różnych działów firmy, w tym: handlowego, zakupów, transportu, księgowości i windykacji, magazynowego oraz kadrę menadżerską. W ramach wyżej wymienionego projektu zrealizowano 60 szkoleń dla pracowników oddziałów firmy znajdujących się na terenie całej Polski. Większość szkoleń została przeprowadzona w Bydgoszczy i w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zaplanowany cykl szkoleń i  warsztatów pozwolił podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników firmy Drozapol a tym samym wzmocnić konkurencyjność firmy na rynku.

Poniższe zestawienie obrazuje osiągnięte w czasie realizacji projektu rezultaty.

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji
Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym 143 215 150%
Liczba miejsc szkoleniowych 959 961 100%
Liczba osób powyżej 50 roku życia 38 53 139%
Liczba osób w gorszym położeniu 101 95 94%
Liczba godzin szkolenia 542 542 100%
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe