Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Warsztaty menadżerskie — nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP

Projekt realizowany był przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu w terminie od 1.04.2009 roku do 31.05.2011 roku. Całkowita wartość projektu to 1 660 947,34 zł, kwota dofinansowania to 1 478 120,26 zł. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności przedsiębiorców i kadry zarządzającej MSP poprzez zwiększenie wiedzy z zakresu: prawa, finansów, zarządzania i bezpieczeństwa IT. Projekt skierowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgodnie z założeniami zrealizowano 4 edycje szkoleń (dwie w Toruniu, dwie w Bydgoszczy) z następujących modułów:

  • PRAWO – 4 edycje po 12 dni szkoleniowych,
  • FINANSE – 4 edycje po 12 dni szkoleniowych,
  • ZARZĄDZANIE – 4 edycje po 12 dni szkoleniowych,
  • BEZPIECZEŃSTWO IT – 3 edycje po 4 dni szkoleniowe/ZARZĄDZANIE – 1 edycja – 4 dni szkoleniowe

oraz zorganizowano 2 konferencje: na rozpoczęcie projektu (w Toruniu) oraz w połowie trwania projektu (w Bydgoszczy).

Uczestnicy projektu mieli również możliwość skorzystania z usług doradczych za pośrednictwem platformy on-line.

Poniższe zestawienie obrazuje osiągnięte w czasie realizacji projektu rezultaty:

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji
Liczba miejsc szkoleniowych 320 290 90,62%
Liczba osób objętych szkoleniem 240 239 99,58%
Liczba firm objętych szkoleniem 160 179 111,88%
Liczba przeprowadzonych godzin szkolenia 1 014 1 014 100%
Liczba osób objętych doradztwem 60 66 110%
Liczba godzin usług doradczych on-line 600 600 100%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe