Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Voucher badawczy

Projekt będzie  realizowany w Partnerstwie 5 instytucji otoczenia biznesu. Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców jako lider projektu zaprosił  do udziału w partnerstwie następujące instytucje: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Zakłada się podział  regionu kujawsko-pomorskiego na obszary oddziaływania poszczególnych  instytucji zaproszonych do współpracy.

Działania TARR S.A. w projekcie obejmują obszar: M. Toruń, M. Włocławek oraz powiaty: toruński, włocławski, lipnowski, aleksandrowski, golubsko-dobrzyński oraz radziejowski.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH

 

 

Projekt „Voucher badawczy” realizowany był przez TARR S.A. w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza i Kujaw – Liderem Projektu oraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym  Oddział w Bydgoszczy, Izbą Przemysłowo Handlową w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

Głównym celem projektu był wzrost poziomu współpracy firm z sektora MŚP z jednostkami naukowymi w województwie kujawsko-pomorskim. Oferowane w ramach projektu wsparcie polegało na udzieleniu wsparcia finansowanego firmom z regionu w postaci Vouchera na zakup usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowych lub ulepszonych produktów/usług lub procesów.

TARR S.A. w projekcie pełniła rolę wspierającą działania promocyjno-informacyjne w zakresie zasad programu i poprawnego przygotowania wniosku. Eksperci Agencji  udzielali również przedsiębiorcom pomocy w nawiązaniu współpracy z jednostką badawczo-rozwojową. Rolą powyższych działań był wzrost aktywności przedsiębiorstw spoza miast wojewódzkich w zakresie nawiązywania współpracy z jednostkami naukowymi.

W ramach powierzonych zadań TARR S.A. zorganizowała 10 spotkań grupowych na terenie: M. Torunia i pow. toruńskiego, M. Włocławka i pow. włocławskiego oraz pow. lipnowskiego, pow. golubsko-dobrzyńskiego, pow. aleksandrowskiego i pow. radziejowskiego. W spotkaniach wzięło udział ponad 100 przedstawicieli MSP z woj. kujawsko-pomorskiego.

„Voucher badawczy” pozwolił na dofinansowanie 124 przedsięwzięć badawczych na łączną kwotę prawie 8 milionów złotych. Ze wsparcia skorzystało 127 przedsiębiorców z sektora MŚP. Zainteresowanie tym instrumentem było jednak o wiele wyższe. W organizowanych konkursach przedsiębiorcy złożyli, aż 477 wniosków z koncepcjami opracowania innowacyjnych produktów i procesów we współpracy z naukowcami. Ze względu na wyczerpaną alokację nie wszystkie ciekawe przedsięwzięcia udało się objąć wsparciem.

Realizacja projektu „Voucher badawczy” przyczyniła się do rozwoju  współpracy między biznesem i światem nauki w województwie kujawsko-pomorskim, a jednostki naukowe otworzyły się na komercyjną realizację badań. Dodatkowo uczelnie wypracowały odpowiednie mechanizmy wewnętrzne oraz uprościły procedury współpracy z przedsiębiorcami.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przystąpiła jako partner do realizacji projektu „Voucher badawczy”. Liderem projektu jest „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców.

Nabór wniosków na Voucher indywidualny prowadzony jest za pośrednictwem generatora wniosków w terminie od 18 marca 2014 r do 2 kwietnia 2014 przez całą dobę ! www.voucherbadawczy.pl

Istotą projektu jest udzielenie  bezzwrotnego wsparcia  finansowego na zakup przez przedsiębiorstwo usługi badawczo-rozwojowej od jednostki naukowej wyższej lub samodzielnego instytutu badawczego. Uzyskane w ten sposób wyniki badań firma będzie mogła wykorzystać do wprowadzenia u siebie innowacji produktowej lub procesowej.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wnioskodawcą w projekcie może być  – podmiot będący mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą posiadający siedzibę lub oddział (zarejestrowany przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) w województwie kujawsko – pomorskim. W jednym konkursie przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek.

natomiast

Wykonawcą  – jednostka naukowa, która na zlecenie Wnioskodawcy wykonuje Usługę/Usługi objęte wsparciem w ramach Programu, wskazana we wniosku o udzielenie wsparcia, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, tj.

  •   podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni,
  •   jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk [Dz. U. Nr 96, poz. 619],
  •   instytut badawczy,
  •   międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  •   Polska Akademia Umiejętności.

Voucher może dotyczyć zakupu usług w zakresie:

  • badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
  • badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi (kwalifikowane będą wyłącznie badania dotyczące modelu/prototypu nowego wyrobu).

Voucher może być przeznaczony na:

  • zainicjowanie współpracy z jednostką naukową – do 40 tys. zł, 100% dofinansowania, do 6 miesięcy na realizację, lub
  • kontynuację współpracy z jednostką naukową – do 80 tys. zł, 80% dofinansowania, do 8 miesięcy na realizację.

Zachęcamy również do indywidualnych konsultacji, podczas których omówimy z Państwem pomysły na przedsięwzięcia badawcze.

Biuro Projektu „Voucher Badawczy” Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, pok. 246
87-100 Toruń
56 699 54 88, 56 699 54 89

 Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe