Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Ciechocin

W dniach od 1 czerwca do 31 sierpnia 2008 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Ciechocin „Nasza Gmina” zrealizowała projekt „Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Ciechocin”. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Celem realizacji przedsięwzięcia było uaktywnienie lokalnego środowiska na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, szczególnie związanych z bezrobociem i niską aktywnością w zakresie poszukiwania pracy poprzez zbudowanie partnerstwa publiczno-społecznego pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i przedsiębiorcami.

Projekt oficjalnie został zainaugurowany 18 czerwca spotkaniem organizacyjnym, które odbyło się w Elgiszewie. Zaproszenie do uczestnictwa zostało skierowane do osób bezrobotnych z gminy Ciechocin, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, władz samorządowych oraz innych instytucji i osób zainteresowanych poprawą sytuacji społecznej w gminie. Ostatecznie w spotkaniu wzięło udział 51 osób, z czego 37 stanowili bezrobotni. Spośród uczestników została wyłoniona 15 osobowa grupa chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach zaplanowanych w projekcie.

Szkolenia z zakresu tworzenia i zarządzania projektem unijnym przeprowadzono w dniach 10,15-16,22-23 lipca . Uczestnicy zapoznani zostali z zasadami obowiązującymi przy tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej, jak również z regułami rządzącymi realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE. Ostatnie dwa dni miały charakter warsztatowy. Zadaniem uczestników było napisanie pod okiem trenera przykładowego projektu. Projekt ten stał się podstawą do dalszych prac, w efekcie których 4 sierpnia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu został złożony wniosek na konkurs w ramach Działania 6.1.1 POKL o dofinansowanie projektu „Szkolenia i praktyki zawodowe na lokalnym rynku pracy szansą dla osób pozostających bez zatrudnienia z gminy Ciechocin, Golub-Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie”.

Dnia 28 sierpnia w Elgiszewie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy Partnerstwa na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Ciechocin. Jej sygnatariuszami zostali: Urząd Gminy Ciechocin, Towarzystwo Rozwoju Gminy Ciechocin „Nasza Gmina”, Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu oraz przedsiębiorcy: Firma PAK (Osada Karbówko), ZPH „Danstal”, FPHU Żwir-Bud, PPHU Aurelia Chylewska, PW ALFA Mirosława Trzcińska, Henryk Piórkowski. Celem zawiązanego partnerstwa jest:

  • podniesienie zdolności do zatrudnienia osób niepracujących,
  • dostosowanie kwalifikacji osób niepracujących do oczekiwań rynku pracy poprzez realizację projektów szkoleniowych, a w szczególności poprzez realizację projektu „Szkolenia i praktyki zawodowe na lokalnym rynku pracy szansą dla osób pozostających bez zatrudnienia z gminy Ciechocin, Golub-Dobrzyń i Kowalewo-Pomorskie”,
  • ułatwienie osobom niepracującym podjęcia zatrudnienia na terenie gminy.

Wszystkie instytucje i osoby, które zgodziły się przystąpić do partnerstwa brały aktywnie uczestniczyły w pracach nad powyżej wspomnianym projektem szkoleniowo-stażowym dla osób pozostających bez zatrudnienia.

Podsumowując projekt „Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców gminny Ciechocin” zakończył się sukcesem, a aktywny udział lokalnej społeczności potwierdził rzeczywistą potrzebę jego realizacji.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe