Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Ocena potencjału firmy kluczowym elementem rozwoju

Umowa o dofinansowanie projektu była podpisana na kwotę 238 258,38 PLN. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności 200 przedsiębiorców i pracowników MSP z woj. kuj-pomorskiego oraz zwiększenie wiedzy w zakresie metod oceny kondycji finansowo-ekonomicznej, potencjału inwestycyjnego firm oraz tworzenia studium wykonalności i biznes planów. Projekt realizowany był w formie szkoleń otwartych, obejmujących cztery moduły.

W ramach Modułu I została przedstawiona analiza opłacalności projektu inwestycyjnego. Tematyką Modułu II była analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Moduł III i IV obejmował zagadnienia związane z opracowywaniem Studium Wykonalności i Biznes Planu. Każdy moduł podzielony był na część teoretyczną oraz praktyczną będącą zasadniczą częścią projektu.

Cześć teoretyczna prowadzona była w formie wykładu, przy wsparciu prezentacji multimedialnej, natomiast warsztaty polegały na samodzielnym rozwiązywaniu case study. W odniesieniu do harmonogramu realizacji projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane szkolenia w ramach czterech modułów szkoleniowych. Łącznie odbyło się 76 dni szkoleniowych. Uruchomiono 360 miejsc szkoleniowych. Wskaźniki założone w projekcie zostały osiągnięte – przeszkolono 201 osób z 149 przedsiębiorstw.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe