Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Młodzi i innowacyjni – w jaki sposób wspierać młodych przedsiębiorców by byli bardziej innowacyjni?

Horizon2020

*Advanced Twinnig – jedna z metod typu peer learning, w której Partnerzy uczą się wzajemnie od siebie. Cechą charakterystyczną AT jest równorzędność uczestniczących w projekcie partnerów, inaczej niż w przypadku metod zakładających relację mentor – uczeń.

Design Options Paper

Zapraszamy do zapoznania się z Design Options Paper, dokumentem podsumowującym realizację projektu „Młodzi i Innowacyjni – jak wspierać młodych przedsiębiorców, by byli bardziej innowacyjni?”. Znajduje się w nim opis zdiagnozowanych problemów odnoszących się do systemów innowacyjności oraz usług świadczonych przez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu. Co najważniejsze zawarte są w nim rekomendacje, które mają przyczyniać się do rozwiązywania wskazanych problemów, podnoszenia jakości świadczonych młodym przedsiębiorcom usług oraz wzrostu wydajności całego systemu wspierania innowacyjności. W przypadku rekomendacji skierowanych bezpośrednio do instytucji otoczenia biznesu zawarto także propozycje gotowych rozwiązań, z uwzględnieniem szacunkowych kosztów ich wdrożenia.

Oprócz tego w DOP opisane zostały następujące zagadnienia:

  • systemy innowacyjności w Polsce, na Węgrzech i Słowenii,
  • charakterystyka grupy docelowej projektu,
  • analiza porównawcza wyników raportu z inwentaryzacji usług proinnowacyjnych.

Design Option Paper skierowany jest do wszystkich osób w jakikolwiek sposób zaangażowanych w kreowanie innowacyjności tak na poziomie regionalnym, jak i krajowym. DOP został upowszechniony wśród ponad 100 instytucji tworzących system innowacyjności w Polsce, na Węgrzech i Słowenii oraz w innych krajach UE (m.in. Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja).

Do pobrania:

DESIGN OPTIONS PAPER – wersja polska

DESIGN OPTIONS PAPER – English

DESIGN OPTIONS PAPER – Hungarian

DESIGN OPTIONS PAPER – Slovenian

„Young and Innovative: how to help young entrepreneurs be more innovative – a peer learning project”

Z dniem 1 maja 2016 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Lider Konsorcjum, w skład którego wchodzi jeszcze 3 Partnerów z Polski, Węgier i Słowenii, rozpoczyna realizację projektu „Young and Innovative: how to help young entrepreneurs be more innovative” (Y&I). Projekt stanowi odpowiedź na problem efektywności systemów i instrumentów wspierania proinnowacyjnych postaw wśród młodych przedsiębiorców przez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu.

Horyzont 2020

Projekt Y&I będzie finansowany ze środków programu Horyzont 2020. Jest to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro.

Konsorcjum projektowe

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu „Y&I” zostało zawiązane pomiędzy wiodącymi w swoich regionach instytucjami otoczenia biznesu z Polski, Węgier i Słowenii. Liderem konsorcjum jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.. Partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego , Technoloski Park Ljubljana ze Słowenii oraz działająca na Węgrzech Central Transdanubian Regional Innovation Agency. Każdy z Partnerów posiada bogate doświadczenie w zakresie wspierania przedsiębiorców na obszarach swojego działania, w tym w zakresie realizacji usług o charakterze proinnowacyjnym..

Młodzi i (mało) Innowacyjni

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają znaczącą role w realizacji celów Strategii Europa 2020 zarówno poprzez wpływ na ogólny wzrost gospodarczy, jak i na tworzenie nowych i utrzymywanie istniejących miejsc pracy. Jednocześnie przedsiębiorstwa z grupy MŚP, charakteryzują się niskim poziomem innowacyjności przez co stają się mniej konkurencyjne tak na rodzimych rynkach krajowych, jak i w rywalizacji na rynkach międzynarodowych (w tym Jednolitym Rynku Europejskim).

Ta negatywna tendencja jest szczególnie dobrze widoczna w odniesieniu do krajów, które przystąpiły do UE w 2004 r. i później. Żaden z krajów, jak wskazują badania Innovation Union Scoreboard 2015 nie znajduje się w grupie innovation leaders. Zdecydowana większość zaklasyfikowana została do grupy moderate innovators (w tym Polska i Węgry) lub modest innovators. Jedynie Słowenia znajduje się w grupie innovation followers, ale dane wskazują, że jej poziom innowacyjności i tak jest niższy niż średnia UE.

Wykres: EU Member states’ innovation performance

WykresH2020

Na problem niskiej innowacyjności wśród młodych przedsiębiorców nakłada się kwestia niezadowalającej efektywności istniejących mechanizmów wspierania innowacyjności. Na konieczność ich ulepszenia wskazuje 80% respondentów reprezentujących podmioty zajmujące się pobudzaniem i wspieraniem innowacyjnych postaw wśród przedsiębiorców.

Y&I – cel i działania

Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji do udoskonalenia systemów wspierania innowacyjności wśród młodych przedsiębiorców stosowanych przez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu z wykorzystaniem metody Advanced Twinning* i ich upowszechnienie w krajach UE.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zaplanowanych działań, wśród których znajdujemy:

  1. inwentaryzację instrumentów wspierania innowacyjności młodych przedsiębiorców funkcjonujących w krajach Partnerów wraz z analizą ich efektywności,
  2. konsultacje i wymianę doświadczeń pomiędzy Partnerami w trakcie spotkań oraz telekonferencji.

Rezultatem projektu będzie opracowanie dokumentu zawierającego wskazania, w jaki sposób winny być kształtowane systemy i instrumenty wspierania innowacyjności wśród młodych przedsiębiorców. Raport zostanie upowszechniony wśród kluczowych regionalnych i krajowych instytucji zajmujących się wspieraniem innowacyjności (w tym władz) w krajach Partnerów oraz innych będących członkami UE.

Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Józefiak
Starszy Specjalista 56 699 55 05
 
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe