Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

InKoR – Innowacja – Kooperacja – Region

Partner projektu — Organizacji Syntens

Syntens to organizacja zajmująca się pośrednictwem innowacji. Jest ona finansowana z budżetu publicznego, posiada w Holandii sieć 15 biur regionalnych. Celem Syntens jest m.in. zwiększenie przychodów firm sektora MSP za pomocą innowacji i ulepszeń. Kampania pod nazwą FuturizedBusinesses polegała na wdrożeniu w latach 2008-2011, w południowym regionie Holandii wzorcowego systemu komunikacji IOB z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W jej ramach opracowano szczegółowe zasady kontaktowania się z firmami oraz rozmawiania o ich potrzebach w obszarze innowacji.

 

inkor

W ramach projektu opracowano Model stymulujący proinnowacyjną współpracę przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, który zawiera schemat postępowania i opis narzędzi służących zacieśnieniu współpracy przedsiębiorstw z partnerami zewnętrznymi tj. z różnymi przedsiębiorstwami, ośrodkami naukowymi czy instytucjami otoczenia biznesu, w celu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Na Model składają się:

  1. opis postępowania animatora współpracy,
  2. scenariusz kampanii promującej usługi IOB oraz
  3. portal internetowy integrujący IOB działające w sieci.

 Model działania_okladka

Projekt był realizowany od 1 lipca 2012 r. do 31 marca 2015 r. we współpracy z jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w Holandii – Syntens Innovation Centre, która wdrożyła w południowym regionie Holandii wzorcowy system komunikacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Zdając sobie sprawę z odmienności realiów holenderskich i polskich w okresie wrzesień-grudzień 2012 roku przeprowadzono Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu, którego celem była identyfikacja oczekiwań i potrzeb firm z województwa kujawsko-pomorskiego w stosunku do form wsparcia oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu.

Model został przetestowany przez trzy instytucje otoczenia biznesu w regionie w okresie od października 2013 r. do marca 2014 r. W okresie testowania w wyniku prowadzonych działań animatorzy współpracy łącznie przygotowali 91 rekomendacji dla przedsiębiorców. Na podjęcie współpracy z rekomendowanym partnerem zdecydowało się 53 z 90 przedsiębiorców, co stanowi 59% (w stosunku do 50% założonych w Modelu).

Animatorzy współpracy, oprócz podejmowania bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami, w okresie testowania zorganizowali 9 spotkań grupowych animujących współpracę. W spotkaniach wzięło udział 174 uczestników, w tym 135 właścicieli lub pracowników przedsiębiorstw.

Na zakończenie projektu TARR S.A. przedstawiciele 19 instytucji otoczenia biznesu z województwa kujawsko-pomorskiego podpisali umowę partnerską, która jest początkiem regionalnej sieci wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia poziomu innowacyjności naszego regionu. TARR S.A. przygotowała łącznie 28 pracowników instytucji otoczenia biznesu w regionie do pełnienia funkcji animatora współpracy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań na styku biznesu i nauki oraz we współpracy z przedsiębiorstwami.

Aby wspomóc pracę animatorów i ułatwić przedsiębiorcy dostęp do informacji Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi portal internetowy http://razemdlabiznesu.pl. Na portalu zamieszczona jest pełna lista animatorów współpracy. Portal skupia oferty instytucji zaangażowanych w działania na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw czy przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy.

Tarr_okladka

Film z realizacji projektu INKOR

Więcej informacji o projekcie na stronie www.inkor.tarr.org.pl

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe