Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ

W dniu 2 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu Fundusz Badań i Wdrożeń.

Cel projektu

Projekt pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” to projekt grantowy, którego celem jest:

  • wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo – rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz uzyskania ochrony własności przemysłowej;
  • planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo – rozwojowych do celów komercyjnych.

Partnerstwo projektu

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartej umowy partnerstwa, której stronami są:

  • Lider Projektu Kujawsko – Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o. o.
  • Partner Projektu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wsparcie w ramach projektu

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnych w ramach dwóch modułów:

MODUŁ I – PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE. Wsparcie finansowe na prowadzenie prac badawczo – rozwojowych przez przedsiębiorstwa, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie. Wartość wsparcia udzielanego w ramach modułu będzie wynosiła nie więcej niż 3.000.000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosił 80%. W ramach modułu I o wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa zarówno mikro, małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. W ramach modułu I wsparcie może uzyskać przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

MODUŁ II – BON NA PATENT. Wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (tzw. bon na patent). Wartość wsparcia udzielanego w ramach modułu będzie wynosiła nie więcej niż 68.000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosił 85 %. W ramach modułu II wsparcie może uzyskać mikro, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Warunki uzyskania wsparcia

Warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń będzie komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń będą musiały wpisywać się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji.

Okres realizacji przedsięwzięć od momentu podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia nie może być dłuższy:

1) w ramach modułu I – 9 miesięcy,

2) w ramach modułu II – 6 miesięcy.

Forma i termin ubiegania się o wsparcie

O wsparcie finansowe w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń będzie można ubiegać się na zasadzie konkursu. Konkurs zostanie ogłoszony przez Kujawsko – Pomorską Agencję Innowacji.

Konkurs w przypadku modułu I będzie składał się z dwóch etapów: preselekcji oraz składania wniosków. W module II przewidziany jest wyłącznie jeden etap, tj. składanie wniosków. Wnioski o dofinansowanie będą przygotowywane i uzupełniane przez wnioskodawców na elektronicznych formularzach.

Wskaźniki projektu

W rezultacie działań projektowych planuje się uzyskanie następujących wskaźników projektu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 49,
  • Liczba realizowanych projektów B+R – 12,
  • Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych lub zgłoszeń wzorów przemysłowych, lub zgłoszeń wzorów użytkowych – 37.

Zapraszamy do kontaktu:

Sekretariat Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
tel. 56 699 54 48
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe