Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Bydgoski Klaster Przemysłowy LIDEREM EKSPORTU – wsparcie międzynarodowej ekspansji branży narzędziowo-przetwórczej

BKP

W dniu 8 kwietnia Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przystąpiła wraz z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym oraz 11 przedsiębiorstwami, które są członkami klastra, do realizacji projektu „Bydgoski Klaster Przemysłowy LIDEREM EKSPORTU – wsparcie międzynarodowej ekspansji branży narzędziowo-przetwórczej”. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.5.2. Wsparcie procesów umiędzynaradawiania przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Partnerstwo projektowe

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Urząd Marszałkowski w Regulaminie konkursu liderem partnerstwa została Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która w projekcie, tak jak Bydgoski Klaster Przemysłowy, pełni rolę instytucji otoczenia biznesu. Trzon partnerstwa stanowią regionalne przedsiębiorstwa z branży narzędziowo-przetwórczej, wśród których znajdują się:

 1. TMR Plastics Sp. z o.o.,
 2. Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „APLEX” Sp. z o.o. ZPCHr.,
 3. APX Technologie Sp. z o.o.,
 4. Zakład Narzędziowy „EKOPLAST” Roman Glazik,
 5. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.,
 6. Wytwórnia Sprzętu Medycznego GALMED Marian Meger,
 7. INBRAS Sarbinowscy s.j.,
 8. KAPLAST Sp. z o.o.,
 9. KONEK PSN s.j.,
 10. POLITECH Sp. z o.o.,
 11. PRECITOOL OST Sp. z o.o.

Duży potencjał, mały eksport

Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje się szczególnie silnie rozwiniętą specjalizacją w zakresie produkcji przemysłowej. Za sektor o randze ponadregionalnej należy uznać produkcję wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz produkcję metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem urządzeń i maszyn (dział PKD 22 i 25). Liczba podmiotów sektora tworzyw sztucznych, w tym przetwórstwa i narzędzi w całym regionie przekraczała 4 tys. (koniec 2013 r.), co plasowało tę branżę pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów w regionie na trzecim miejscu. W branży zatrudnionych jest ok 29 tys. osób, co stanowi ponad 20% ogółu zatrudnionych w przemyśle w regionie.

Działalność eksportowa przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MŚP, jest wskazywana obok działalność innowacyjnej jako jeden z głównych czynników determinujących rozwój regionalnej gospodarki. Nadal jednak poziom zaangażowania w działalność eksportową jest bardzo niski, a ponadto największe przychody ze sprzedaży towarów i usług za granicę notują duże przedsiębiorstwa.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są wysokie koszty prowadzenia działalności eksportowej. W tym kontekście wymienia się wysokie koszty działań marketingowych na rynkach docelowych, zagranicznej promocji marki, udziału w targach i misjach, usług tłumaczeniowych itd. Oprócz tego poszczególne firmy wskazują na:

 • brak odpowiednich dokumentów strategicznych definiujących ścieżki ekspansji międzynarodowej oraz wyznaczających kierunki,
 • brak aktualnych analiz rynków docelowych dotyczących oczekiwań odbiorców, ale także uwarunkowań społeczno-kulturowych, które mogą mieć wpływ na odbiór oferty produktowej i usługowej przez zagranicznego klienta,
 • brak certyfikatów technicznych, jakości i zgodności wymaganych przez zagranicznych klientów.

Cel – zwiększenie przychodów z eksportu

W związku z powyższym celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego poprzez pozyskanie nowych partnerów biznesowych i zwiększenie wartości przychodów z działalności eksportowej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • realizację na rzecz Partnerów usług doradczych z zakresu opracowania dokumentów strategicznych, przygotowania do uzyskania certyfikatów (jakości, zgodności i technicznych), przygotowania promocji marki na rynkach docelowych, usług analiz prawnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach, itp.,
 • udział w charakterze wystawców w łącznie 25 zagranicznych imprezach targowych (w tym kluczowych dla branży takich jak Fakuma) oraz 18 krajowych (w tym największych targach branży przetwórstwa tworzyw sztucznych PLASTPOL w Kielcach),
 • udział w misjach zagranicznych połączonych z wizytami na targach i wystawach (K, Fakuma, EMO – Niemcy, Metalloobrabotka – Rosja),
 • specjalistyczne szkolenia z zakresu internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa.

W rezultacie działań projektowych planowany jest łączny wzrost przychodów z eksportu na poziomie 8 mln zł, podpisanie 33 kontaktów oraz pozyskanie 33 nowych kontrahentów.

Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Józefiak
Starszy Specjalista 56 699 55 05
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe