Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Buduj z nami — profesjonalna kadra atutem Spółki MARBUD

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2012 r. realizowała projekt „Buduj z nami – profesjonalna kadra atutem Spółki MARBUD”. Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu było rozwój kadr dwóch Spółek MARBUD Grupy Budowlanej S.A. oraz MARBUD Budownictwo Sp. z o.o. poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracowników do specyficznych wymagań branży budowlanej z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa.

Zgodnie z założeniami projektu zrealizowano następujące szkolenia z zakresu:

  • zasad ogólnych oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • szkolenia z ratownictwa przedmedycznego,
  • warsztaty interpersonalne,
  • szkolenia dla operatorów maszyn ciężkich i urządzeń budowlanych,
  • szkolenia dla operatorów maszyn do robót drogowych,
  • szkolenia dla operatorów ręcznych maszyn i urządzeń budowlanych,
  • szkolenia z zakresu: Warunki kontraktowe FIDIC, Zarządzanie budową na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC oraz zasad kosztorysowania robót budowlanych.

Zaplanowany katalog szkoleń i warsztatów pozwolił podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników firmy Marbud a tym samym wzmocnić konkurencyjność firmy na rynku.

Poniższe zestawienie obrazuje osiągnięte w czasie realizacji projektu rezultaty.

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji
Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie oraz podniosły swoje kwalifikacje 250 318 127%
Liczba osób, które uzyskały wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy 135 200 148%
Liczba osób, które uzyskały wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa przedmedycznego 54 64 119%
Liczba osób, które podniosły umiejętności interpersonalne o 50% 60 62 103%
Liczba osób, które uzyskały państwowe uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych 80 83 104%
Liczba osób, które ukończyły szkolenia, uzyskały wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia inwestycji budowlanej w oparciu o standardy europejskie 25 25 100%
Liczba przeprowadzonych szkoleń 68 72 106%
Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń 1 360 1 432 105%
Liczba przeprowadzonych dni szkoleniowych 170 179 105%
Liczba uczestnikogodzin 17 560 17 688 101%
Liczba miejsc szkoleniowych 1 030 1 061 103%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe