Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Branża narzędziowo-przetwórcza poszukuje młodych pracowników

POWER10
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Tytuł projektu: Branża narzędziowo-przetwórcza poszukuje młodych pracowników.
Okres realizacji projektu:
od 2016-04-01 do 2017-05-31.
Działanie:
1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.
Poddziałanie:
1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Instytucja wspierająca:
Bydgoski Klaster Przemysłowy

 Motyw2

Szanowni Państwo,
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z przykrością informuje, że pomimo szeroko przeprowadzonej kampanii promocyjnej zmuszeni jesteśmy odstąpić od realizacji projektu „Branża narzędziowo-przetwórcza poszukuje młodych pracowników”, ze względu na niewystarczającą liczbę chętnych. Jest nam bardzo przykro, gdyż projekt ten wiązał się z dużymi możliwościami wsparcia osób młodych, biernych zawodowo.

 • Z uwagi na okres wakacyjny, nabór uczestników do projektu został wydłużony do 15.09.2016 r. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu  – tel.: 56 699 54 88, 56 699 54 91; e-mail: mlodziwpracy@tarr.org.pl
 • Informujemy, że okres naboru uczestników do projektu został wydłużony do 29.07.2016 r. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.
 • Informujemy, że okres naboru uczestników do projektu został wydłużony do 30.06.2016 r. Przypominamy, że formularze rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w godzinach 8.00-16.00 w biurze projektu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Włocławska 167, I piętro, pokój nr 246, 87-100 Toruń. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 56 69 95 488 lub 56 699 54 91,  e-mail: mlodziwpracy@tarr.org.pl
 • Nabór do projektu prowadzony jest od 2 do 15 czerwca br. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych. Jeśli masz pytania, pomożemy Ci wypełnić dokumenty. Zadzwoń i umów się na spotkanie lub wypełnij formularz zgłoszeniowy – skontaktujemy się z Tobą.

Przyjmowanie zgłoszeń zakończone.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 36 osób młodych o niskich kwalifikacjach z grupy NEET, biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W efekcie uczestnictwa w projekcie minimum 15 osób podejmie zatrudnienie. Wsparciem zostanie objęta młodzież posiadająca wykształcenie zawodowe, która uzyska kwalifikacje potwierdzone przez okręgową komisję egzaminacyjną w zawodach najczęściej poszukiwanych przez przedsiębiorstwa działające w branży narzędziowo-przetwórczej: operator obrabiarek skrawających oraz operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Uczestnicy uzyskają wsparcie w zakresie:

 • określenia ich dalszej ścieżki rozwoju (identyfikacja potrzeb, poradnictwo zawodowe) – 36 osób,
 • podwyższania kompetencji i kwalifikacji uczestników (trening biznesowy i szkolenia zawodowe) – 36 osób
 • zdobywania doświadczenia zawodowego (3 miesięczne staże) – 18 osób
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia – 36 osób.

Trening biznesowy przygotuje młodych ludzi do oczekiwań przyszłych pracodawców. W ramach zajęć uczestnicy  zostaną:

 • zapoznani ze specyfiką sektora narzędziowo-przetwórczego,
 • trendami rozwojowymi sektora,
 • nowościami technologicznymi,
 • kompetencjami najbardziej poszukiwanymi przez pracodawców,
 • przejdą trening z zakresu autoprezentacji pisemnej i osobistej,
 • przejdą warsztaty z wykształcenia potrzebnych kompetencji, w tym umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej oraz poczucia odpowiedzialności i umiejętności zaangażowania się w realizację działań.

Kryteria, które musi spełnić uczestnik projektu:

 • osoba bierna zawodowo*
 • osoba należąca do kategorii NEET**,
 • wiek do 24 lat,
 • wykształcenie minimum zawodowe.

Dokumenty potwierdzające: dowód osobisty, świadectwo ukończenia szkoły, stosowne oświadczenie dotyczące NEET.

*Osoba bierna zawodowo – osoby bierne zawodowo, to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują  i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

**DEFINICJA NEET: Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Kryteria punktowane:

 1. Zamieszkanie na terenach o najniższym wskaźniku liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, co jest ściśle powiązane z brakiem ofert pracy w okolicy – wskaźnik dla gminy 55 i poniżej – 3 pkt, od 56 do 70 – 2 pkt, od 71 do 85 – 1 pkt, pozostałe 0 pkt,
 2. Ukończenie szkoły, która przygotowała do zawodu znajdującego się na liście zawodów nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim – osoby z zawodem występującym jako nadwyżkowy pow. 2000 bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim – 3 pkt, 1001-2000 bezrobotnych – 2 pkt, pow. 500 do 1000 bezrobotnych 1 pkt, pozostałe 0 pkt.
 3. Dodatkowo punktowane będą kobiety – 2 pkt oraz osoby niepełnosprawne – 2 pkt. W przypadku zgłoszenia się osoby niepełnosprawnej, projekt sfinansuje wymagane zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy w zawodzie w przyszłości.

Kryteria weryfikowane na podstawie aktualnych danych na dzień rozpoczęcia rekrutacji: (1) statystycznych – wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych i (2) danych publikowanych przez WUP w Toruniu w ramach monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim. Dane na koniec 2014 r. podają jako najbardziej nadwyżkowe zawody wśród mężczyzn: ślusarz, murarz, robotnik budowlany i mechanik pojazdów samochodowych. W przypadku większej liczby chętnych niż założona liczba uczestników, o kolejności przyjęcia zadecyduje uzyskana liczba punktów, pozostali kandydaci będą tworzyć listę rezerwową wg. przyznanej punktacji. Rezygnacja uczestnika pozwoli na przyjęcie do projektu pierwszej na liście osoby rezerwowej, pod warunkiem finansowych i czasowych możliwości udziału w formach wsparcia.

PlakatA4

Kontakt:

Ryszard Lewandowski
Specjalista 56 699 54 88 lub 56 699 54 91
 
 

 

NIE MASZ PRACY ? 

CHCESZ MIEĆ ZAWÓD GWARANTUJĄCY ZATRUDNIENIE?

 

Mamy dla Ciebie:

 • bezpłatny kurs z państwowym egzaminem w zawodzie:
  • operator obrabiarek skrawających (683 godziny)
  • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (715 godzin)
 • płatny staż w najlepszych przedsiębiorstwach z branży

Dodatkowo otrzymasz:

 • stypendium szkoleniowe powyżej 3,5 tys. zł
 • stypendium stażowe w wysokości 1365 zł miesięcznie
 • pomoc w znalezieniu pracy

Zapraszamy osoby, które:

 • nie ukończyły 24 lat,
 • ukończyły szkołę zawodową lub średnią
 • nie uczą się stacjonarnie (dziennie).

 

Dowiedz się więcej:

Ryszard Lewandowski
Specjalista 56 699 54 88 lub 56 699 54 91
 
 
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe