Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zrealizowała pilotażowy projekt „Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”. Projekt skierowany był do przedsiębiorstw zarejestrowanych, bądź posiadających struktury na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, bez względu na wielkość oraz czas funkcjonowania na rynku, za wyjątkiem firm z sektora rybołówstwa, rolniczego i węglowego. Projekt realizowany był w okresie 22 maja 2011 r. – 30 listopada 2011 r. Wartość całkowita realizacji projektu wyniosła 89 627,78,00 PLN.

Przedmiotem projektu było wsparcie w rozwiązywaniu problemów w głównych obszarach działalności, takich jak:

  • Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej np. pomoc w składaniu dokumentów do ZUS, Urzędu Skarbowego jednostek administracji rządowej i samorządowej.
  • Marketing — w tym m.in. konsultacje w zakresie przygotowania planu marketingowego, budowania relacji z klientami i podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingowych.
  • Organizacja przedsiębiorstwa — m.in. konsultacje nt.: doboru personelu, podziału obowiązków i odpowiedzialności, struktury organizacyjnej.
  • Finanse przedsiębiorstwa — m.in. pomoc w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, pozyskaniu finansowania zewnętrznego, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, konsultacje nt. porównywania źródeł finansowania pod względem korzyści ekonomicznych, wyboru formy opodatkowania, postępowaniu w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej.

Usługa była częściowo odpłatna. Przedsiębiorca ponosił koszt w wysokości 4,25 PLN (brutto) za godzinę doradztwa, co stanowiło 5 % jej wartości. Pozostałe 95 % było finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa — kwota ta była dla firmy pomocą de minimis. Przedsiębiorca mógł skorzystać maksymalnie z 24 godzin doradztwa.

Usługa składała się z dwóch etapów:

Etap I – diagnoza potrzeb biznesowych – to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, szczególnie w pierwszych 6 miesiącach. Identyfikacja ta polegać będzie na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu metod rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb.

Etap II to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania.

W ramach projektu osiągnięte zostały następujące wskaźniki produktu:

  • 54 przeprowadzonych diagnoz potrzeb biznesowych klienta
  • 54 usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zakończone protokołem odbioru przez klienta.
  • 949 zrealizowanych godzin usług doradczych potwierdzonych protokołem odbioru przez klienta.

W wyniku realizacji powyższych wskaźników zostały osiągnięte następujące rezultaty:

  • 54 klientów, którzy potwierdzają wykonanie na ich rzecz usługi doradczej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
  • 54 klientów, którzy potwierdzają swoje zadowolenie z wyświadczonej usługi w ankiecie badania zadowolenia klientów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe