Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Zakończone projekty

Young SMEs

Wsparcie dla młodych firm będących między 3-5 rokiem działalności. więcej na temat projektu Young SMEs

NATURAlnie razem – Partnerstwo Naturowe Bory Tucholskie

Jego celem głównym, było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na wybranych obszarach Natura 2000. więcej

Fundusz Powiązań Kooperacyjnych

Dotacje dla powiązań kooperacyjnych i klastrów. więcej

InKoR – Innowacja – Kooperacja – Region

Projekt jest odpowiedzią na niski poziom współpracy w zakresie innowacji. więcej o InKoR

Mikropożyczki na start

Projekt dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. więcej

EEN PACT- środowiskowe wsparcie dla firm

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest partnerem w projekcie EEN PACT, który dąży do zwiększenia poziomu świadomości ekologicznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Europie, a w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej. więcej o partnerstwie EEN-PACT

Zwolniony ale wygrany

Projekt obejmował wsparcie dla osób bezrobotnych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, mających trudności z powrotem na rynek pracy oraz utrzymaniem aktywności zawodowej. więcej

Voucher badawczy

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła jako partner realizację projektu "Voucher Badawczy". To nowa forma wsparcia przedsięwzięć badawczych w firmach i sposób na wzrost ich konkurencyjności. więcej

Masz pomysł - załóż firmę

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego w okresie od 1 października 2010 r. do 30 września 2012 r. realizowała projekt „Masz pomysł - załóż firmę”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był przy współpracy z ośmioma Partnerami lokalnymi. więcej

Sieć Kreatywnego Biznesu

Z końcem listopada 2012 r. zakończyliśmy realizację pierwszego w województwie kujawsko-pomorskim projektu skierowanego do branży kreatywnej. więcej o Sieci Kreatywnego Biznesu

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zrealizowała pilotażowy projekt „Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”. Projekt skierowany był do przedsiębiorstw zarejestrowanych, bądź posiadających struktury na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, bez względu na wielkość oraz czas funkcjonowania na rynku, za wyjątkiem firm z sektora rybołówstwa, rolniczego i węglowego. więcej

Zaprojektuj Swój Zysk

„Zaprojektuj Swój Zysk” to skrócona nazwa kluczowego projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa)”, który realizowany był przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz lokalnych partnerów w terminie od 1 września 2008 do 30 grudnia 2011 roku. więcej

Buduj z nami — profesjonalna kadra atutem Spółki MARBUD

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2012 r. realizowała projekt „Buduj z nami – profesjonalna kadra atutem Spółki MARBUD”. Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej

Warsztaty menadżerskie — nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP

Projekt realizowany był przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu w terminie od 1.04.2009 roku do 31.05.2011 roku. Całkowita wartość projektu to 1 660 947,34 zł, kwota dofinansowania to 1 478 120,26 zł. więcej

Zostań swoim szefem

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. realizowała projekt „Zostań swoim szefem”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był przy współpracy z ośmioma Partnerami lokalnymi. więcej

„Planowanie rozwoju — drogą do sukcesu MSP”

Projekt był realizowany w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym w okresie od 01.01 — 30.06.2010 r. Wartość projektu: 152 594,16 PLN, kwota dofinansowania 139 860,60 PLN. więcej

Wykwalifikowana kadra podstawą konkurencyjności firmy DROZAPOL

TARR S.A. w partnerstwie z Drozapol-Proflil S.A. realizowała w okresie od 01.01.2009 do 30.06.2010 r. projekt „Wykwalifikowana kadra podstawą konkurencyjności firmy DROZAPOL” w oparciu o umowę o dofinansowanie: UDA-POKL.02.01.01.00-175/08 w ramach Działania 2.1. Poddziałania 2.1.1. więcej

Wykwalifikowany pracownik atutem nowoczesnej firmy

Projekt adresowany był do przedsiębiorców i pracowników MŚP z branży maszynowo-narzędziowej w tym tworzyw sztucznych. więcej

Cykl szkoleń — Komputer w pracy

Okres trwania: 1 lipca 2008 do 30 kwietnia 2009 roku. Finansowanie z EFS w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” POKL. więcej

Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Ciechocin

Celem realizacji przedsięwzięcia było uaktywnienie lokalnego środowiska na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, szczególnie związanych z bezrobociem i niską aktywnością w zakresie poszukiwania pracy poprzez zbudowanie partnerstwa publiczno-społecznego pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i przedsiębiorcami. więcej

Szkolenia IT podstawą konkurencyjności firm

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększenie wiedzy w zakresie nowych metod zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. więcej

Ocena potencjału firmy kluczowym elementem rozwoju

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności 200 przedsiębiorców i pracowników MSP z woj. kuj-pomorskiego oraz zwiększenie wiedzy w zakresie metod oceny kondycji finansowo-ekonomicznej, potencjału inwestycyjnego firm oraz tworzenia studium wykonalności i biznes planów. Projekt realizowany był w formie szkoleń otwartych, obejmujących cztery moduły. więcej

Regionalne Centrum Wspierania Innowacji i Transferu Technologii

Zadaniem RCWITT było wspieranie komunikacji pomiędzy twórcami i posiadaczami innowacyjnych rozwiązań a inwestorami poszukującymi takich nowatorskich metod, stymulowanie projektowania i wdrażania nowych technologii, produktów, procesów i usług. więcej

Kujawsko-pomorski E-Klaster

Celem projektu było podniesienie potencjału innowacyjnego regionu kujawsko-pomorskiego poprzez nawiązanie i zacieśnienie współpracy firm z branży IT w postaci klastra. więcej

Wysokie kwalifikacje pracowników Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. podstawą sukcesu jej klientów

W myśl głównego hasła Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek najlepsza inwestycja” Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. postawiła na rozwój swojej kadry. więcej

Klastry branżowe

Celem projektu było wypromowanie idei clusteringu w regionie kujawsko-pomorskim i zidentyfikowanie klastrów w trzech wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji branżach: maszynowo-narzędziowej, drzewno-meblarskiej i turystyczno-uzdrowiskowej. więcej

„Odpowiedzialni — nowe idee dla biznesu”

Projekt: realizowany był w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Związkim Pracodawców i Przedsiębiorców w terminie od 1.10.2010 roku do 30.09.2011 roku. więcej

Projekt szkoleniowy „Kompetencje zawodowe i społeczne drogą do sukcesu pracowników MSP woj. kujawsko-pomorskiego”

Z końcem lutego br. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła z powodzeniem realizację projektu szkoleniowego. więcej

Euro Info Centre PL414

EIC była siecią ponad 300 biur zlokalizowanych w całej Europie powołanych do funkcjonowania przez Komisję Europejską. Ośrodki EIC były partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw poszukujących praktycznych informacji o Unii Europejskiej, jej polityce i regulacjach. więcej

FIRE-UP

Projekt FIRE-UP został zrealizowany przez konsorcjum 3 instytucji: Fundacji Centrum Innowacji FIRE, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici oraz przy współpracy władz i naukowców UMK w okresie od 4 października 2006 do 31 stycznia 2008 roku. więcej
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe