Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych osób zwracających się o udzielenie informacji w związku z realizacją projektu pn. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167; Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. 56 699 55 00, e-mail: iodo@tarr.org.pl;
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w  celu nawiązania kontaktu i udzielenia informacji w związku z inicjatywą osoby – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych i podmioty zaangażowane w nawiązanie kontaktu i udzielenie informacji, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmioty realizujące usługi informacyjne na rzecz Administratora, usługi IT i cloud;
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu pn. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”;
  5. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych;
  6. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i udzielenia informacji.
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe