Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim

Partnerzy:

 


Gmina Miasto Włocławek

 

logotyp projektu zielony trójkąt z nałożonym niedomkniętym szarym konturem trójkąta, poniżej napis Dotacja na start!

 

Projekt  „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowany jest z Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

 • 08.04.2021 r.

Wydłużenie oceny  formalnej formularzy rekrutacyjnych – dotyczy rundy rekrutacyjnej nr 3/DnS/2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z § 5 ust. 29 pkt. 1) Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników (Aktualizacja z 18.03.2021 r.) Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 3/DnS/2021 do dnia 28 kwietnia 2021 r.


 • 18.03.2021 r.

UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. rekrutacji

Pragniemy poinformować, iż został zaktualizowany Regulamin projektu i rekrutacji uczestników. Zmianie uległ zapis w §5 ust. 29 pkt. 21) ww. Regulaminu. Rozszerzona została lista przypadków, w których Kandydat znajdujący się na liście rankingowej rezerwowej z I etapu może zostać skierowany na rozmowę z doradcą zawodowym tj. do II etapu rekrutacji.

Aktualny dokument znajduje się w zakładce: REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE.


 • 09.03.2021 r.

Spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie – rejestracja zakończona

W związku z ogromnym zainteresowaniem spotkaniem informacyjnym  pt. Dotacja na start w biznesie, które odbędzie się w dniu 10.03 br. o godz. 10.00 pragniemy poinformować, iż  zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na ww. wydarzenie.


 • 05.03.2021 r.

Gmina Miasto Włocławek ogłosiła nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Dotacja na start – Runda rekrutacyjna nr 4/DNS/2021

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkających lub uczących się na terenie Gminy Miasta Włocławek (powiat: M. Włocławek).

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 15.03.2021 r. od godz. 8:00 do 26.03.2021 r. do końca dnia za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl.

Zobacz pełną treść ogłoszenia: http://www.wloclawek.pl


 • 03.03.2021 r.

Spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Gmina Miasto Włocławek zapraszają osoby powyżej 29 roku życia, bezrobotne, bierne zawodowo, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie.

Termin spotkania:

10.03.2021 r., w godz. 10:00 – 12:00.

Miejsce spotkania:

on-line – MS Teams

Tematyka spotkania:

– zasady udziału w projekcie „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”;

– możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Link do spotkania zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.


 • 03.03.2021 r.

Potwierdzanie statusu osoby bezrobotnej/biernej zawodowo na rynku pracy w ramach projektu – wymagane dokumenty

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  od 01.01.2021 r. zmieniły się zasady potwierdzania statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, tj. wprowadzono obowiązek potwierdzania urzędowym dokumentem statusu uczestników na rynku pracy. Z uwagi na powyższe osoby ubiegające się
o uczestnictwo w projekcie zobowiązane będą do przedstawienia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które potwierdzi ich status na rynku pracy jako osób bezrobotnych/biernych zawodowo w dniu jego wydania, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy nie jest konieczne przedstawienie niniejszego zaświadczenia, bo właściwym dokumentem może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.

Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od daty jego wydania. Wymagane jest posiadanie aktualnego zaświadczenia z ZUS lub urzędu pracy na moment rekrutacji i pierwszej formy wsparcia w projekcie.

O zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można ubiegać się składając np. wniosek na druku US-7 lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Poniżej wzory dokumentów do wykorzystania:


 • 02.03.2021 r.

Webinarium pt. „Własna firma dla niepracujących 30+”

Zapraszamy do udziału w  bezpłatnym  webinarium na temat wsparcia z funduszy europejskich dla osób, które nie pracują, ukończyły 30 lat i planują założyć własną działalność gospodarczą.

Podczas webinarium zaprezentowany zostanie projekt „Dotacja na start”. Uczestnicząc w spotkaniu dowiesz się jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie i zakończyć go sukcesem – założeniem własnej firmy.

Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 8.03.2021 r. w godzinach 10:00 – 11:40.

Organizator:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku
ul. Bechiego 2
tel. 54 235 67 12, 54 235 67 21

Więcej o spotkaniu: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=283


 • 25.02.2021 r.

Kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych – Runda rekrutacyjna nr 3/DnS/2021

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkające lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 15.03.2021 r. od godz. 8:00 do 26.03.2021 r. do końca dnia.

Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABÓR DO PROJEKTU.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem,  Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE.


 • 23.02.2021 r.

UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. rekrutacji

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż został zaktualizowany Regulamin projektu i rekrutacji uczestników oraz następujące załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 1a – Wzór oświadczenia osoby uczącej się
Załącznik nr 1b – Wzór oświadczenia osoby o niskich kwalifikacjach
Załącznik nr 1c – Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 2 – Wzór karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Aktualne dokumenty znajdują się  w zakładce: REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE.


 • 15.02.2021 r.

Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 1/DnS/2020 – Listy rankingowe z II etapu rekrutacji

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listy rankingowe z II etapu rekrutacji (spotkania z doradcą zawodowym) przeprowadzonego w ramach rundy rekrutacyjnej nr 1/DnS/2020.


 • 21.01.2021 r.

Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 1/DnS/2020 – Lista rankingowa z I etapu rekrutacji

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę rankingową  podstawową z I etapu rekrutacji (oceny formalnej) przeprowadzonej w ramach rundy rekrutacyjnej nr 1/DnS/2020.

Lista rankingowa z I etapu rekrutacji

Jednocześnie informujemy, iż lista rankingowa zawiera jedynie listę Kandydatów, którzy zakwalifikowali się do II etapu rekrutacji tj. spotkania z doradcą zawodowym.

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 1/DnS/2020 do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wpłynęło 105 formularzy rekrutacyjnych. Do oceny formalnej skierowano 92 formularze rekrutacyjne, pozostałe złożone formularze zostały wycofane lub Kandydaci rezygnowali z ubiegania się o uczestnictwo w projekcie.
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, do II etapu rekrutacji zostały skierowane 73 osoby, 18 formularzy rekrutacyjnych zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów formalnych obligatoryjnych, 1 Kandydat zrezygnował z ubiegania się o uczestnictwo w projekcie na etapie oceny formalnej.


 • 10.12.2020 r.

Dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjnym on-line pt. Dotacja na start w biznesie, które odbyło się w dniu 09.12.2020 r.

Prezentacja ze spotkania


 • 04.12.2020 r.

Zmiana w dokumentacji projektowej dot. rekrutacji

UWAGA!!! Zmieniony został wzór oświadczenia osoby o niskich kwalifikacjach  – załącznik nr 1a do Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.
Aktualny dokument znajduje się  w zakładce: REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE.


 • 03.12.2020 r.

Gmina Miasto Włocławek ogłosiła II nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Dotacja na start – Runda rekrutacyjna nr 2/DnS/2020

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkających lub uczących się na terenie Gminy Miasta Włocławek (powiat: M. Włocławek).

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 14.12.2020 r. od godz. 8:00 do 31.12.2020 r. do końca dnia za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl.

Zobacz pełną treść ogłoszenia: http://www.wloclawek.pl


 • 03.12.2020 r.

Spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Gmina Miasto Włocławek zapraszają osoby powyżej 29 roku życia, bezrobotne, bierne zawodowo, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie.

Termin spotkania:

09.12.2020 r., w godz. 10:00 – 12:00.

Miejsce spotkania:

on-line – MS Teams

Tematyka spotkania:

– zasady udziału w projekcie „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”;

– możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Link do spotkania zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.


 • 01.12.2020 r.

Ogłosiliśmy I nabór formularzy rekrutacyjnych – Runda rekrutacyjna nr 1/DnS/2020

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkające lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 14.12.2020 r. od godz. 8:00 do 31.12.2020 r. do końca dnia.

Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABÓR DO PROJEKTU.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem,  Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE.


 • 27.11.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją projektową!

Szczegółowe informacje dotycząca etapu rekrutacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz wzory dokumentów znajdują się w zakładce: REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE, a dokumentacja związana bezpośrednio z wnioskowaniem o wsparcie finansowe w zakładce: WNIOSKOWANIE O DOTACJE – DOKUMENTY PROJEKTOWE

Już wkrótce ogłoszony zostanie termin pierwszej rundy rekrutacyjnej.


 • 26.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

Przekazaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty projektowe do Instytucji  Zarządzającą RPO WK-P tj. Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie oczekujemy na ich akceptację

Liczymy, że już niebawem zaprosimy Państwa do udziału w projekcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej TARR S.A oraz Partnera Projektu – Gminy Miasta Włocławek.


 • 25.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie  „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”, tj. Regulaminów: rekrutacji i przyznania wsparcia finansowego.

Publikacja dokumentacji na stronie internetowej oraz ogłoszenie rekrutacji  do projektu nastąpi po uzyskaniu akceptacji ww. dokumentacji przez Instytucję  Zarządzającą RPO WK-P tj. Urząd Marszałkowski.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej TARR S.A oraz Partnera Projektu – Gminy Miasta Włocławek.


Projekt realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartej umowy partnerstwa, której stronami są:

 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider projektu)
 • Gmina Miasto Włocławek (Partner projektu).

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy i zwiększenie zdolności do samozatrudnienia 180 osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Grupa docelowa

Osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie w projekcie nie będzie udzielane osobom, które:

 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Działania projektu:

 1. Rekrutacja z udziałem doradcy zawodowego

Rekrutacja uczestników do projektu obejmuje cały obszar woj. kujawsko – pomorskiego/poszczególne powiaty i miasta na prawach powiatów w województwie.

 1. Działania szkoleniowo-doradcze, na które składają się:
 • Wsparcie szkoleniowe – 40 godzin szkolenia/grupę (15 grup) z zakresu przedsiębiorczości (m.in. formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, formy rozliczeń z ZUS i US, podstawy rachunkowości, podstawy sporządzania biznes planu, prawo cywilne w działalności gospodpodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwem, autoprezentacja firmy i marketing, komunikacja i negocjacje w biznesie).
 • Doradztwo indywidualne czyli pracę indywidualnego doradcy z uczestnikiem projektu, nad opracowaniem Biznes Planu oraz prognozy finansowej (2 h/osobę).
 1. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla 150 osób) – wsparcie w wysokości 23 050,00 zł (stawka jednostkowa).
 • Wsparcie pomostowe – wsparcie przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania dotacji przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach projektu zapewnia się wsparcie pomostowe (dla ok. 100 osób) w wysokości średnio 980 zł/m-c przez okres pierwszych 6 m-cy i przedłużone wsparcie pomostowe (dla ok. 50 osób) na kolejne 3 m-ce w wysokości średnio 920,24 zł/m-c.

W efekcie działań projektowych wsparciem szkoleniowo-doradczym zostanie objętych 180 osób dorosłych, w tym co najmniej 50 osób z terenu Gminy Miasta Włocławek. 150 osób pozostających bez pracy utworzy dla siebie miejsce pracy w postaci podjęcia działalności gospodarczej.

Wartość projektu

5 231 147,60 PLN

Wkład Unii Europejskiej

5 142 465,22 PLN

Okres realizacji projektu

01.07.2020 r.-31.03.2022 r.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU

„Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko – pomorskim”.

 • Udogodnienia architektoniczne:

Biura projektu: Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.(Beneficjenta – Lidera projektu)  oraz Partnera projektu – Gminy Miasto Włocławek mieszczą się w budynkach dostępnym architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z  ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w szczególności z art. 5 ust. 1 tej ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z zasadami wiedzy technicznej.

– budynki wyposażone są w windy,

– szerokie wejścia do budynków przystosowane są dla potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

– dostęp do wszystkich pomieszczeń ułatwiają szerokie korytarze,

– obiekty posiadają parkingi, w tym z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych,

– do biur projektu można dojechać komunikacją miejską.

Istnieje możliwość skorzystania z asysty pracowników projektu.

 • Udogodnienia wynikające z uczestnictwa w projekcie:

– doradztwo zawodowe realizowane na etapie rekrutacji Kandydata do projektu w terminach, godzinach i miejscach dopasowanych do możliwości Kandydatów, w pomieszczeniach o odpowiedniej kubaturze, spełniające wymogi obowiązujących przepisów BHP, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

– organizacja  wsparcia szkoleniowo-doradczego dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności Kandydata/Uczestnika projektu,

– wsparcie wyrównujące szanse (np. możliwość korzystania ze wsparcia z udziałem asystenta osoby z niepełnosprawnością, tłumacza, technologie asystujące).

Zapraszamy do kontaktu:

BIURO PROJEKTU

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, pok. 244
87-100 Toruń
tel. 56 699 54 77

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU:

Gmina Miasto Włocławek
Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości
Toruńska 148
87-800 Włocławek
tel: 54 423 20 00

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób zwracających się o udzielenie informacji w związku z realizacją projektu pn. Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167;
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu 56 699 55 00 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: iodo@tarr.org.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i udzielenia informacji w związku z inicjatywą osoby – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych i podmioty zaangażowane w nawiązanie kontaktu i udzielenie informacji, np. usługi IT i cloud doradcze, kurierskie, pocztowe tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na  podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych;
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu pn. Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim;
 6. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i udzielenia informacji.

OGŁOSZENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

W RAMACH RUNDY REKRUTACYJNEJ NR 3/DnS/2021

 z dnia 25.02.2021 r.

do projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania formularzy rekrutacyjnych.

I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie od 15.03.2021 r. od godz. 8:00 do 26.03.2021 r. do końca dnia.

II. Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny (grupa docelowa):

Do udziału w projekcie uprawnia się osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo, mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

a) osoby powyżej 50 roku życia,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach

z powiatów i miast na prawach powiatu:

POWIAT
m. Bydgoszcz mogileński
m. Toruń nakielski
m. Grudziądz radziejowski
aleksandrowski rypiński
brodnicki sępoleński
bydgoski świecki
chełmiński toruński
golubsko-dobrzyński tucholski
grudziądzki wąbrzeski
inowrocławski włocławski
lipnowski żniński

W ramach grupy docelowej pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, zwane dalej grupą preferowaną, zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):

 • na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia tj. wyższej niż średnia dla województwa według danych na 30.06.2019 r.: powiat radziejowski, lipnowski, włocławski, grudziądzki, inowrocławski, aleksandrowski, sępoleński, wąbrzeski, chełmiński, nakielski, toruński, rypiński, mogileński, golubsko-dobrzyński, tucholski, żniński, m. Włocławek, m. Grudziądz;
 • w mieście średnim, w tym mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek – co najmniej 30% Uczestników projektu.

III. Korzyści z udziału w projekcie:

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają  kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości,
 • pomoc ekspertów w opracowaniu biznesplanu przedsięwzięcia,
 • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
  • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 23 050,00 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe w kwocie nie wyższej niż 980,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego i przez kolejne 3 miesiące w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego z przeznaczeniem na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Kandydatom, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo–doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną. Kandydat ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej i etapu II – spotkanie z doradcą zawodowym).

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kandydata pisemnej informacji o wynikach oceny.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §6 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.

V. Miejsce i sposób składania formularzy rekrutacyjnych:

Wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne (Formularz wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@tarr.org.pl.

Datą złożenia dokumentów rekrutacyjnych jest data i godzina wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl  bądź kontaktu telefonicznego.

Każdy Kandydat, po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym formularza, który będzie jedocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.

UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rekrutacyjnym.

Zasady składania formularzy rekrutacyjnych zostały szczegółowo opisane w §5 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.

VI. Informacje na temat rundy rekrutacyjnej:

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 3/DnS/2021 do udziału w projekcie (etapu szkoleniowo-doradczego) zostaną zakwalifikowane min. 62 osoby.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz zasady zakwalifikowania Kandydatów do projektu zawiera Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl


Informacji dotyczących naboru udziela:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl
Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl

BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl

Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz wzorami dokumentów rekrutacyjnych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


OGŁOSZENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

W RAMACH RUNDY REKRUTACYJNEJ NR 1/DnS/2020

 z dnia 01.12.2020 r.

do projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania formularzy rekrutacyjnych.

I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie od 14.12.2020 r. od godz. 8:00 do 31.12.2020 r. do końca dnia.

II. Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny (grupa docelowa):

Do udziału w projekcie uprawnia się osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo, mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

a) osoby powyżej 50 roku życia,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach

z powiatów i miast na prawach powiatu:

POWIAT
m. Bydgoszcz mogileński
m. Toruń nakielski
m. Grudziądz radziejowski
aleksandrowski rypiński
brodnicki sępoleński
bydgoski świecki
chełmiński toruński
golubsko-dobrzyński tucholski
grudziądzki wąbrzeski
inowrocławski włocławski
lipnowski żniński

W ramach grupy docelowej pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, zwane dalej grupą preferowaną, zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):

 • na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia tj. wyższej niż średnia dla województwa według danych na 30.06.2019 r.: powiat radziejowski, lipnowski, włocławski, grudziądzki, inowrocławski, aleksandrowski, sępoleński, wąbrzeski, chełmiński, nakielski, toruński, rypiński, mogileński, golubsko-dobrzyński, tucholski, żniński, m. Włocławek, m. Grudziądz;
 • w mieście średnim, w tym mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek – co najmniej 30% Uczestników projektu.

III. Korzyści z udziału w projekcie:

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają  kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • indywidulane doradztwo zawodowe na etapie rekrutacji,
 • udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości,
 • pomoc ekspertów w opracowaniu biznesplanu przedsięwzięcia,
 • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
  • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 23 050,00 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe w kwocie nie wyższej niż 980,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego i przez kolejne 3 miesiące w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego z przeznaczeniem na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Kandydatom, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo–doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną. Kandydat ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej i etapu II – spotkanie z doradcą zawodowym).

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kandydata pisemnej informacji o wynikach oceny.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §6 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.

V. Miejsce i sposób składania formularzy rekrutacyjnych:

Wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne (Formularz wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@tarr.org.pl.

Decyduje data i godzina wpływu dokumentów rekrutacyjnych na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@tarr.org.pl  bądź kontaktu telefonicznego.

Zasady składania formularzy rekrutacyjnych zostały szczegółowo opisane w §5 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.

VI. Informacje na temat rundy rekrutacyjnej:

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 1/DnS/2020 do udziału w projekcie (etapu szkoleniowo-doradczego) zakwalifikowanych zostanie 130 osób.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz zasady zakwalifikowania Kandydatów do projektu zawiera Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl


Informacji dotyczących naboru udziela:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl
Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl

BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl

Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz wzorami dokumentów rekrutacyjnych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU z dnia 18.03

Załączniki do Regulaminu:

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny
(aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.)
ikona pdf do pobrania ikona MS word do pobrania
Zał. 1a Oświadczenie osoby uczącej się
(aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.)
ikona pdf do pobrania ikona MS word do pobrania
Zał. 1b Oświadczenie osoby o niskich kwalifikacjach
(aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.)
ikona pdf do pobrania ikona MS word do pobrania
Zał. 1c Klauzula informacyjna RODO
(aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.)
ikona pdf do pobrania ikona MS word do pobrania
Zał. 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
(aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.)
ikona pdf do pobrania
Zał. 3 Formularz planowanej działalności gospodarczej ikona pdf do pobrania ikona MS word do pobrania
Zał. 4 Karta oceny doradcy zawodowego ikona pdf do pobrania
Zał. 5 Umowa uczestnictwa w projekcie ikona pdf do pobrania
Zał. 1 do Umowy uczestnictwa w projekcie –
Oświadczenie Uczestnika
ikona pdf do pobrania ikona MS word do pobrania

ARCHIWUM DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH – REKRUTACJA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załączniki do Regulaminu:

Zał. 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego ikona pdf do pobrania ikona MS word do pobrania
Zał. 1a Biznesplan – część opisowa ikona pdf do pobrania ikona MS word do pobrania
Zał. 1a Biznesplan – część finansowa ikona MS Excel do pobrania
Zał. 1b Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ikona pdf do pobrania
Zał. 1c Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis ikona pdf do pobrania ikona MS word do pobrania
Zał. 2 Karta oceny formalnej wniosku o wsparcie finansowe ikona pdf do pobrania
Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu ikona pdf do pobrania
Zał. 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu ikona pdf do pobrania
Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego dotacja pomostowe podstawowe ikona pdf do pobrania
Zał. 5 Instrukcja zabezpieczenie realizacji umów Ikona folderu skompresowanego do pobrania
Zał. 6 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego ikona pdf do pobrania ikona MS word do pobrania
Zał. 7 Karta oceny formalnej wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe ikona pdf do pobrania
Zał. 8 Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe podstawowe przedłużone ikona pdf do pobrania
Zał. 9 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego ikona pdf do pobrania
Zał. 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach wsparcia pomostowego ikona pdf do pobrania ikona MS word do pobrania
Zał. 11 Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego ikona pdf do pobrania
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe