Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

foto

RFS II

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. realizuje projekt „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY II”, którego celem jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników, wzrost konkurencyjności firm w regionie oraz poprawa stabilności zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. RFS II stanowi  swoistą kontynuację projektu „Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” realizowanego na przestrzeni lat 2017 - 2023.

 

REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY II - strona projektu z generatorem wniosków 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.05 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych.

 

Całkowita wartość projektu to 18 756 453,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE 15 447 932,14 PLN.

Projekt polega na dofinansowaniu usług szkoleniowych, doradczych, mentoringu, studiów podyplomowych, które są zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych. BUR to ogólnodostępna, darmowa, największa w kraju baza oferująca usługi rozwojowe, administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Platforma łączy firmy szkoleniowe z chcącymi się rozwijać. W projekcie RFS II mogą brać udział zarówno MMŚP jak również duże przedsiębiorstwa, czy podmioty inne niż przedsiębiorstwa z obszaru Kujaw i Pomorza oraz ich pracownicy. Przed skorzystaniem z usług podmioty zostaną nieodpłatnie objęte diagnozą potrzeb rozwojowych wykonaną przez doradców. System będzie funkcjonował w oparciu o podejście popytowe, tj. zagwarantuje wnioskodawcom możliwość samodzielnego doboru konkretnych usług. W efekcie realizacji projektu wsparciem zostanie objętych minimum 350 przedsiębiorstw/podmiotów z obszaru Kujaw i Pomorza, w tym 1462 osoby pracujące w tych przedsiębiorstwach/podmiotach, z czego co najmniej 1023 pracowników w wyniku uczestnictwa w usłudze rozwojowej uzyska kwalifikacje.  

 
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

- mikroprzedsiębiorstwa – 15 000 zł

- małe przedsiębiorstwa – 40 000 zł

- średnie przedsiębiorstwa –150 000 zł

- duże firmy – 200 000 zł

- inne podmioty – 100 000 zł

 

przy czym: 

- maksymalne dofinansowanie na 1 pracownika   7000,00 zł;

maksymalne dofinansowanie dla usług doradczych – 10 000 zł/podmiot;

- cena usług w przeliczeniu na jedną osobogodzinę nie może odbiegać w sposób rażący od cen analogicznych usług.

 

Poziom dofinansowania: 70%.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10%:

- dla usług rozwojowych o zakresie tematycznym związanym z zieloną transformacją, gospodarką o obiegu zamkniętym i cyfrową transformacją;

- dla usług rozwojowych, które prowadzą do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o ZSK, zarejestrowanych w ZRK oraz posiadających nadany kod kwalifikacji;

- dla mikroprzedsiębiorstw,

jednakże nie więcej niż 80%.

 

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy - pracodawca zapewnia środki jedynie na wkład własny.

 

Ogłoszenie naboru wniosków - II kwartał 2024r.

 

DANE KONTAKTOWE

 

Dla podmiotów z subregionu: bydgosko-toruńskiego (region toruński), grudziądzkiego, świeckiego:

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

ul. Szeroka 35, 87-100 Toruń – JUŻ NIEBAWEM!!!

tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97

e-mail: uslugirozwojoweattarr [dot] org [dot] pl

 

 

Dla podmiotów z subregionu: bydgosko-toruńskiego (region bydgoski), włocławskiego, inowrocławskiego:

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 

ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz

ul. Bechiego 2, 87-800 Włocławek

tel. 737 722 103, 509 707 260

e-mail: uslugirozwojoweatkpfp [dot] org [dot] pl

 

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE