Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Finansowanie

Kontakt

Iwona Jaraczewska
Starszy Specjalista
56 699 54 92

Piotr Popielarz
Młodszy Specjalista
56 699 54 83

Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. dzi­ała na rzecz roz­woju gospo­dar­czego regionu kujawsko-pomorskiego, zwracając szczególną uwagę na potrzeby przed­siębior­ców w pro­ce­sie inte­gracji z Unią Europe­jską. Wśród wielu usług wspier­a­ją­cych głównie małych i śred­nich przed­siębior­ców, ofer­u­jemy usługi dorad­cze z zakresu pozyski­wa­nia środków finansowych na nowe inwestycje w tym ze środków Unii Europejskiej.

Nasi eksperci pomogą

  • znaleźć środki finansowe na start,
  • wybrać najbardziej dopasowane do charakteru inwestycji działanie z dostępnych programów  funduszy europejskich lub zaproponują inne dostępne instrumenty finansowe tj. pożyczki, poręczenia,
  • opracować dokumentacje aplikacyjną,
  • rozliczyć przyznaną dotację/pożyczkę.

 

 

TARR specjalizuje się w opracowywaniu Biznes Planów i Strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa. Dokumenty te pomocne są firmie przy  staraniach o środki finansowe oraz w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Nasi doradcy w  obiektywny sposób ocenią  czy i jakie szanse powodzenia ma nasz pomysł oraz pomogą przewidzieć ryzyka i zminimalizować ich wpływ na rozwój firmy. Opracowany przez TARR dokument pozwoli  przygotować się przedsiębiorcy  do realizacji inwestycji oraz opracować długookresowe plany rozwoju firmy.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe