Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

O Agencji

W ostatnich 5 latach

 • 3 transgraniczne transfery technologii,
 • 9 podpisanych międzynarodowych umów handlowych,
 • 45 analiz technologicznych i innowacyjnych oraz 145 profili gospodarczych i technologicznych lokalnych firm wypromowanych na całym świecie.

2012 rok to

888 klientów, którzy skorzystali z usług Punktu Konsultacyjnego, w tym:

 • 1 100 usług informacyjnych,
 • 120 usług doradczych.

50 wydarzeń o charakterze szkoleniowym i konferencyjnym z których skorzystało 400 przedsiębiorców.

RIF

Od 2008 r. podpisano umowy na 371 projektów, które otrzymały wsparcie w kwocie 820 mln zł.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z wiodących instytucji otoczenia biznesu w województwie kujawsko–pomorskim, która w roku 1995 została powołana, aby realizować zadania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim. Jako partner władz regionalnych i lokalnych aktywnie wpływa na kształt gospodarki regionalnej oraz wizerunek i konkurencyjność regionu.

TARR lokalnym przedsiębiorcom oferuje profesjonalne oraz wszechstronne wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności. Przedsiębiorcom i osobom chcącym założyć działalność gospodarczą udziela wsparcia informacyjnego i doradczego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz  pomaga pozyskać  środki finansowe na rozwój firmy. Agencja  wspiera i promuje rodzime firmy,  ich produkty i usługi na rynkach zagranicznych. Poszukuje dla nich międzynarodowych partnerów i pomaga nawiązać z nimi współpracę. Organizuje szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje.

W ramach TARR działa Regionalna Instytucja Finansująca (RIF), która pośredniczy w udzielaniu przedsiębiorcom dofinansowania na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, prace badawczo-rozwojowe, działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz inicjatywy eksportowe firm.

TARR to również doskonałe miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach realizowanego przez Agencję projektu Toruński Park Technologiczny, przedsiębiorcy mają do dyspozycji 13,5 ha powierzchni inwestycyjnej oraz 15 tys. m2 przestrzeni biurowej i przemysłowo technicznej.

Agencja  stawia również na najnowsze technologie informatyczne. Centrum Przetwarzania Danych Exea Data Center to największy projekt realizowany przez TARR i pierwsze w Polsce centrum  zaprojektowane z myślą o rozwiązaniach informatycznych Cloud Computing (przetwarzania w chmurze), które daje firmom możliwość łatwego i szybkiego wynajęcia infrastruktury lub oprogramowania bez ponoszenia kosztów ich zakupu.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to prężnie działająca struktura, która wyznacza standardy wsparcia przedsiębiorczości w regionie, a także ważny partner w zakresie kreowania rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Klauzula informacyjna RODO dla klientów będących osobami fizycznymi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, KRS 0000066071, NIP 9560015177, REGON 870300040.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu 56 699 55 00 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: sekretariat@tarr.org.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niniejszym wydarzeniu w oparciu o 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest załatwienie Pani/Pana sprawy oraz w celach archiwizacyjnych i statystycznych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do prawidłowego załatwienia Pani/Pan sprawy, np. usługi IT, doradcze, kurierskie, pocztowe, tj. podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych. Z uprawnień można skorzystać kontaktując się z administratorem pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail), a jeśli dane zostały przekazane telefonicznie, również tą drogą.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane przekazane drogą elektroniczną będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie załatwiania Pani/Pana sprawy i po jej załatwieniu nie dłużej niż 1 rok, a jeśli wydłużenie tego okresu będzie niezbędne do obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec administratora, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych – przez okres niezbędny do realizacji obowiązków i uprawnień administratora w tym zakresie.
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe