Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

KONKURS NR 2/FPK/2014

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Konkurs 2/FPK/2014 – dokumentacja pełna z dnia 23 czerwca 2014r.

Podstawowe dokumenty

Regulamin przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia

Kryteria wyboru przedsięwzieć – Etap I i Etap II

Przewodnik po kryteriach wyboru przedsięwzięć – Etap I i Etap II

Katalog kosztów kwalifikowalnych

Wniosek o dofinansowanie

Etap I

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia – Etap I (zip)

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia – Etap I

Lista załączników do wniosku Etap I

Instrukcja przygotowania strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i klastra

Etap II

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia Etap II (zip)

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia Etap II

Lista załączników do wniosku – Etap II

Oświadczenie członków powiązania kooperacyjnego lub klastra – bez koordynatora (pdf)

Oświadczenie członków powiązania kooperacyjnego lub klastra – bez koordynatora (doc)

Umowa o udzielenie wsparcia

Etap I

Wzór umowy o udzielenie wsparcia – Etap I

Zakres minimalnych wymagań do porozumienia członków powiązania kooperacyjnego lub klastra

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy – Etap I

Etap II

Wzór umowy o udzielenie wsparcia – Etap II

Zakres minimalnych warunków do umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy – Etap II

Ustanawianie zabezpieczeń

Dokumenty/procedury wymagane przy ustanawianiu zabezpieczeń

Wzór weksla

Instrukcja wypełniania weksla

Wzór deklaracji wekslowej – osoby fizyczne (pdf)

Wzór deklaracji wekslowej – osoby fizyczne (doc)

Wzór deklaracji wekslowej – osoby prawne (pdf)

Wzór deklaracji wekslowej – osoby prawne (doc)

Wzór oświadczenia do deklaracji wekslowej osób fizycznych (pdf)

Wzór oświadczenia do deklaracji wekslowej osób fizycznych (doc)

Wzór oświadczenia o stanie cywilnym – osoba fizyczna (pdf)

Wzór oświadczenia o stanie cywilnym – osoba fizyczna (doc)

Dokumenty Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2007-2013

Wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków z dnia 27 listopada 2013 r

Wytyczne dot. zamówień współfinansowanych ze środków EFRR

Wytyczne dla benficjentów z zakresu prmocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P z dnia 15 stycznia 2014 r.

Adres do korespondencji: klastry@tarr.org.pl

TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH FUNDUSZU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi 13 500 000,00 PLN.

O wsparcie mogą się ubiegać następujące podmioty:

a) przedsiębiorcy niezależni od siebie,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) instytucje otoczenia biznesu,
d) organizacje badawcze.

Powyższe podmioty:
– posiadają siedzibę lub jednostkę lokalną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
– działają w ramach powiązania kooperacyjnego rozumianego jako zgrupowanie przedsiębiorstw działających w określonym sektorze gospodarki, wertykalnie lub horyzontalnie skoncentrowanych lub skupisko przedsiębiorstw skoncentrowanych terytorialnie, działających na wyodrębnionych obszarach, gdzie tworzone są korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa inicjują i realizują wspólne przedsięwzięcia rozwojowe, współpracując przynajmniej z jednym typem z wymienionych typów podmiotów: organizacją badawczą, instytucją otoczenia biznesu lub jednostką samorządu terytorialnego. W skład powiązania kooperacyjnego musi wchodzić minimum 5 niezależnych od siebie przedsiębiorstw oraz przynajmniej jeden inny podmiot z ww. grupy (łącznie min. 6 podmiotów).

Z ubiegania się o wsparcie wyłączone są podmioty wskazane w § 7 Regulaminu przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia z Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Podmioty ubiegające się o wsparcie reprezentuje Wnioskodawca będący Koordynatorem powiązania kooperacyjnego lub klastra, którym może być:
a) jednostka samorządu terytorialnego,
b) przedsiębiorca,
c) instytucja otoczenia biznesu.

W ramach projektu zakłada się wsparcie finansowe dwóch typów przedsięwzięć:

ETAP I – STRATEGIA

Wsparcie działań związanych z powstawaniem i/lub rozwojem wzajemnej współpracy o znaczeniu lokalnym lub regionalnym przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzących do powstania strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego/klastra, zawierającej propozycje wspólnych przedsięwzięć do realizacji.

Maksymalna wartość wsparcia: 100 000,00 PLN.
Intensywność wsparcia: maksymalnie 95% wartości wydatków kwalifikowanych.
Okres realizacji przedsięwzięcia: maksymalnie 6 miesięcy

ETAP II – PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Wsparcie przedsięwzięć wynikających bezpośrednio ze strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego/klastra zawierającej następujące działania:
a) tworzenie platform przekazu w obszarze nowych technologii;
b) pozyskanie i wykorzystanie (wdrożenie) wyników prac B+R w działalności gospodarczej podmiotów będących członkami powiązania kooperacyjnego;
c) pozyskanie nowych odbiorców lub grup odbiorców dla wytwarzanych produktów lub oferowanych usług;
d) udział podmiotów pozostających w powiązaniu kooperacyjnym w misjach gospodarczych i targach o charakterze międzynarodowym lub targach poza granicami kraju;
e) przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych o członkach powiązania kooperacyjnego i ich ofercie handlowej.

Maksymalna wartość wsparcia: 3 000 000,00 PLN.
Intensywność wsparcia: maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych.
Okres realizacji przedsięwzięcia: maksymalnie 12 miesięcy

Uwaga!!! Nastąpiła istotna zmiana zapsiów Regulaminu w odniesieniu do udziału pojedynczego Uczestnika i Koordynatora w kosztach kwalifikowalnych przedsięwzięcia (Etap II). Udział procentowy jednego uczestnika przedsięwzięcia w kosztach kwalifikowalnych przedsięwzięcia, założonych we wniosku o udzielenie wsparcia nie przekroczy 50%, a w przypadku koordynatora zarządzającego projektem 60% (Regulamin przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia z dnia 23 czerwca 2014 r., par. 2, str. 5)

Zakończenie realizacji przedsięwzięć (Etap I i Etap II) nie może przekroczyć daty 30.06.2015 r.

Forma wsparcia

Wsparcie będzie udzielane w oparciu o umowę nr WP-II-P.433.5.3.2014 o dofinansowanie projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5.: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1.: Rozwój instytucji otoczenia biznesu.
W przypadku wystąpienia pomocy będzie ona udzielana w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562).

Nabór wniosków

Nabór wersji elektronicznych wniosków będzie prowadzony w dniach od 1 do 15 września 2014 r. na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie internetowej Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, tj. www.klastry.tarr.org.pl.Wersje papierowe należy dostarczyć w godzinach pracy TARR S.A. (8-16) w przeciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania wersji elektronicznej. Miejscem składania wniosków o udzielenie wsparcia jest sekretariat Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167.

Szczegółowe informacje, w tym: regulamin udzielania wsparcia, kryteria oceny przedsięwzięć, przewodnik po kryteriach oceny, wzory wniosków wraz z instrukcjami wypełniania, wzory umów i procedury zabezpieczeń umów zostały zamieszczone na stronie www.klastry.tarr.org.pl oraz są dostępne są w Biurze Projektu mieszczącym się w budynku TARR S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pokój 252, tel. 56 699 55 05, e-mail: klastry@tarr.org.pl.

Informacje o projekcie

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider) i Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. (Partner).

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe