Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Konkurs nr 1/FPK/2014

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Podstawowe dokumenty:

Regulamin przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia

Kryteria wyboru przedsięwzieć – Etap I i Etap II

Przewodnik po kryteriach wyboru przedsięwzięć – Etap I i Etap II

Katalog kosztów kwalifikowalnych (wersja z dnia 11 marca 2014 r.)

Wniosek o dofinansowanie

Etap I:

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia – Etap I (pdf)

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia Etap I (doc)

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia – Etap I (Wersja z dnia 6 marca 2014r.)

Lista załączników do wniosku Etap I

Instrukcja przygotowania strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i klastra

Etap II:

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia Etap II (pdf)

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia Etap II (doc)

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia Etap II (wersja z dnia 6 marca 2014r.)

Lista załączników do wniosku – Etap II

Oświadczenie członków powiązania kooperacyjnego lub klastra – bez koordynatora (pdf)

Oświadczenie członków powiązania kooperacyjnego lub klastra – bez koordynatora (doc)

Umowa o udzielenie wsparcia

Etap I

Wzór umowy o udzielenie wsparcia – Etap I – wersja z dnia 7 marca 2014r.

Zakres minimalnych wymagań do porozumienia członków powiązania kooperacyjnego lub klastra

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy – Etap I

Etap II

Wzór umowy o udzielenie wsparcia – Etap II

Zakres minimalnych warunków do umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy – Etap II

Ustanawianie zabezpieczeń

Dokumenty/procedury wymagane przy ustanawianiu zabezpieczeń

Wzór weksla

Instrukcja wypełniania weksla

Wzór deklaracji wekslowej – osoby fizyczne (pdf) – wersja z dnia 6 marca 2014r,

Wzór deklaracji wekslowej – osoby fizyczne (doc) – wersja z dnia 6 marca 2014 r.

Wzór deklaracji wekslowej – osoby prawne (pdf)

Wzór deklaracji wekslowej – osoby prawne (doc)

Wzór oświadczenia do deklaracji wekslowej osób fizycznych (pdf)

Wzór oświadczenia do deklaracji wekslowej osób fizycznych (doc)

Wzór oświadczenia o stanie cywilnym – osoba fizyczna

Wzór oświadczenia o stanie cywilnym – osoba fizyczna (doc)

Konkurs 1/FPK/2014 – dokumentacja pełna z dnia 11 marca 2014r.

Dokumenty Instytucji Zarządzającej RPO W-KP 2007-2013

Wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków z dnia 27 listopada 2013 r

Wytyczne dot. zamówień współfinansowanych ze środków EFRR

Wytyczne dla benficjentów z zakresu prmocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P z dmoa 5 grudnia 2012 r.

Adres do korespondencji: klastry@tarr.org.pl

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O NIEKARALNOŚCI I NIEOTRZYMYWANIU POMOCY

W odpowiedzi na prośby zgłaszane przez Wnioskodawców, których przedsięwzięcia zostały rekomendowane do udzielenie wsparcia publikujemy wzory oświadczeń, które stanowią dokumenty niezbędne do przygotowaniwa i podpisania umowy.

Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem

Oświadczenie Wnioskodawcy o niekaralności, niepozostawaniu pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego

Opublikowano: 11 czerwca  2014 r. 

LISTA RANKINGOWA – ETAP I (11.06.2014)

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. publikuje listę rankingową wniosków, które zostały rekomendowane do wsparcia ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, jak i tych które nie uzyskały pozytywnej oceny merytorycznej i zostały odrzucone.

Konkurs nr 1/FPK/2014 – Lista rankingowa – Etap 1 – stan na dzień 11 czerwca 2014 r.

Opublikowano: 11 czerwca  2014 r.

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI – ETAP I

Publikujemy harmonogram płatności dla Etapu I, który stanowi załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych.

Harmonogram płatności – Etap I (doc)

Harmonogram płatności – Etap I (pdf)

W przypadku pytań dotyczących przygotowania harmonogramu prosimy o kontakt mailowy na adres klastry@tarr.org.pl lub telefoniczny 56 699 54 48.

Opublikowano: 6 czerwca  2014 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ DLA ETAPU II

W związku z zakończoną ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia na Etap II publikujemy wyniki przeprowadzonego postępowania:

Konkurs nr 1/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej dla Etapu II – lista wniosków ocenionych pozytywnie

Do wszystkich Wnioskodawców wysłane zostały listownie informacje nt. wyników oceny formalnej wniosków o udzielenie wsparcia.

Wnioski  zostały przekazane do oceny merytorycznej. O jej wynikach będziemy Państwa informować w korespondencji bezpośredniej oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Opublikowano: 14 maja 2014 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ DLA ETAPU I

W związku z zakończoną ocenę formalną wniosków o udzielenie wsparcia na Etap I publikujemy wyniki przeprowadzonego postępowania:

Konkurs nr 1/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej dla Etapu I – lista wniosków ocenionych pozytywnie

Konkurs nr 1/FPK/2014 – wyniki oceny formalnej dla Etapu I – lista wniosków ocenionych negatywnie

Do wszystkich Wnioskodawców wysłane zostały listownie informacje nt. wyników oceny wraz ze stosownymi uzasadnieniem w przypadku wniosków, które zostały ocenione negatywnie.

Wnioski zweryfikowane pozytywnie zostały przekazane do oceny merytorycznej. O jej wynikach będziemy Państwa informować w korespondencji bezpośredniej oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Sekcją Dotacji FPK, tel. 056 699 54 48.

Wyniki oceny formalnej dla Etapu II zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

Opublikowano: 7 maja 2014 r.

INFORMACJA O LICZBIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Zakończono nabór wniosków o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Powiazań Kooperacyjnych w ramach konkursu nr 1/FPK/2014.

Łącznie wpłynęły 32 wnioski, w tym:

– 29 wniosków na etap I, na łączną kwotę 3 270 668,44 PLN (z czego wnioskowana kwota wynosi 2 700 848,78),

– 3 wnioski na etap II, na łączną kwotę 6 282 828,12 PLN (z czego wnioskowana kwota wynosi 4 465 592,02 PLN).

Załączamy pełną listę złożonych wniosków – Lista wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs 1/FPK/2014.

Opublikowano: 10 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT: ZMIANA FORMY PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW

W związku z niestabilnym działaniem generatora wniosków aplikacyjnych Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że wnioski o udzielenie wsparcia należy przygotować w oparciu o poniżej zamieszczone dokumenty:

– Wniosek – Etap I,

– Wniosek – Etap II.

Przygotowane wnioski wraz z załącznikami w formacie pdf należy składać drogą elektroniczną na adres klastry@tarr.org.pl do dnia 4 kwietnia 2014 r. Wersje papierowe przyjmowane będą w terminie maksymalnie trzech kolejnych dni roboczych, tj. do 9 kwietnia w sekretariacie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. Włocławska 167) do g. 16.00.

Jednocześnie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystali z generatora wniosków aplikacyjnych on line nadal będą mieli dostęp do swoich kont. Generator wniosków aplikacyjnych należy traktować jako narzędzie pomocnicze.

Informacji w sprawie zmiany formy naboru wniosków udziela Punkt Kontaktowy, tel. 56 699 55 05, e-mail: klastry@tarr.org.pl.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przeprasza za zaistniałe utrudnienia.

KOMUNIKAT: ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW

W związku z czasowymi utrudnieniami w korzystaniu z generatora wniosków aplikacyjnych Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podjęła decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu 1/FPK/2014 do dnia
4 kwietnia 2014 r.

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA – GENERATOR WNIOSKÓW

Przypominamy, że z dniem 17 marca 2014 r. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, który potrwa do dnia 28 marca 2014 r.

 GENERATOR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

Wnioski o udzielenie wsparcia należy przygotowywać zgodnie z:

przy pomocy Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej www.generator.klastry.tarr.org.pl.

Zapytania odnoszące się do funkcjonowania generatora oraz problemy z działaniem aplikacji prosimy zgłaszać na adres mailowy generator.klastry@tarr.org.pl.

 WERSJE PAPIEROWE

Wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wersji elektronicznych (tj. do 2 kwietnia 2014 r. do g. 16.00). Papierowe wersje wniosków należy składać w sekretariacie TARR S.A., który zlokalizowany jest na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167 w Toruniu, budynek A, I piętro. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 56 699 55 05 lub drogą elektroniczną na adres klastry@tarr.org.pl.

Opublikowano: 18 marca 2014 r.

UWAGA – PRZESUNIĘCIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW

W związku z uszczegółowieniem Katalogu kosztów kwalifikowalnych, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia, podjęto decyzję o przesunięciu terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych. Nabór zostanie przeprowadzony w dniach od 17 do 28 marca 2014 r.

Celem zmiany terminu jest umożliwienie Wnioskodawcom zapoznania się z uszczegółowieniem Katalogu kosztów kwalifikowalnych przed terminem naboru wniosków.

Do pobrania: Katalog kosztów kwalifikowalnych z dnia 11 marca 2014 r.

Jednocześnie informujemy, iż zmianie ulega także data publikacji generatora wniosków aplikacyjnych, który zostanie udostępniony w dniu 17 marca 2014 r. Do tego czasu prosimy o przygotowywanie wniosków w oparciu o wzory dokumentów udostępnione na stronie internetowej konkursu.

Opublikowano: 11 marca 2014 r.

UWAGA – NOWE WERSJE DOKUMENTÓW

W dniu 11 marca 2014 r. opublikowane zostało uszczegółowienie  Załącznika nr 3 do Regulaminu:

Katalog kosztów kwalifikowalnych z dnia 11 marca 2014 r.

W dniu 7 marca 2014 r. opublikowane została nowa wersja Załącznika nr 10 do Regulaminu:

Wzór umowy o udzielenie wsparcia – Etap I – wersja z dnia 7 marca 2014r.

Korekta polega na usunięciu zapisów o poręczeniu wekslowym w paragrafie 16 ust. 2.

 W dniu 6 marca 2014 r. opublikowane zostały nowe wersje następujących dokumentów:

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia – Etap I
Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia Etap II
Wzór deklaracji wekslowej – osoby fizyczne (pdf)
Wzór deklaracji wekslowej – osoby fizyczne (doc)

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2014 r.
Opublikowano: 6 marca 2014 r. 

KONKURS NR 1/FPK/2014

TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH FUNDUSZU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi 12 000 000,00 PLN.

O wsparcie mogą się ubiegać następujące podmioty:

a) przedsiębiorcy niezależni od siebie,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) instytucje otoczenia biznesu,
d) organizacje badawcze.

Powyższe podmioty:
– posiadają siedzibę lub jednostkę lokalną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
– działają w ramach powiązania kooperacyjnego rozumianego jako zgrupowanie przedsiębiorstw działających w określonym sektorze gospodarki, wertykalnie lub horyzontalnie skoncentrowanych lub skupisko przedsiębiorstw skoncentrowanych terytorialnie, działających na wyodrębnionych obszarach, gdzie tworzone są korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa inicjują i realizują wspólne przedsięwzięcia rozwojowe, współpracując przynajmniej z jednym typem z wymienionych typów podmiotów: organizacją badawczą, instytucją otoczenia biznesu lub jednostką samorządu terytorialnego. W skład powiązania kooperacyjnego musi wchodzić minimum 5 niezależnych od siebie przedsiębiorstw.

Z ubiegania się o wsparcie wyłączone są podmioty wskazane w § 7 Regulaminu przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia z Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Podmioty ubiegające się o wsparcie reprezentuje Wnioskodawca będący Koordynatorem powiązania kooperacyjnego lub klastra, którym może być:
a) jednostka samorządu terytorialnego,
b) przedsiębiorca,
c) instytucja otoczenia biznesu.

W ramach projektu zakłada się wsparcie finansowe dwóch typów przedsięwzięć:

ETAP I – STRATEGIA

Wsparcie działań związanych z powstawaniem i/lub rozwojem wzajemnej współpracy o znaczeniu lokalnym lub regionalnym przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzących do powstania strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego/klastra, zawierającej propozycje wspólnych przedsięwzięć do realizacji.

Maksymalna wartość wsparcia: 100 000,00 PLN.
Intensywność wsparcia: maksymalnie 95% wartości wydatków kwalifikowanych.
Okres realizacji przedsięwzięcia: maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia.

ETAP II – PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Wsparcie przedsięwzięć wynikających bezpośrednio ze strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego/klastra zawierającej następujące działania:
a) tworzenie platform przekazu w obszarze nowych technologii;
b) pozyskanie i wykorzystanie (wdrożenie) wyników prac B+R w działalności gospodarczej podmiotów będących członkami powiązania kooperacyjnego;
c) pozyskanie nowych odbiorców lub grup odbiorców dla wytwarzanych produktów lub oferowanych usług;
d) udział podmiotów pozostających w powiązaniu kooperacyjnym w misjach gospodarczych i targach o charakterze międzynarodowym lub targach poza granicami kraju;
e) przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych o członkach powiązania kooperacyjnego i ich ofercie handlowej.

Maksymalna wartość wsparcia: 3 000 000,00 PLN.
Intensywność wsparcia: maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych.
Okres realizacji przedsięwzięcia: maksymalnie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia, przy czym zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.03.2015 r.

Forma wsparcia

Wsparcie będzie udzielane w oparciu o umowę nr WP-II-P.433.5.3.2014 o dofinansowanie projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5.: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1.: Rozwój instytucji otoczenia biznesu.
W przypadku wystąpienia pomocy będzie ona udzielana w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562).

Nabór wniosków

Nabór będzie prowadzony od dnia 10 marca 2014 r. do dnia 21 marca 2014 r. (w godzinach pracy TARR S.A., tj. 8.00 – 16.00) na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie internetowej Funduszu Powiązań Kooperacyjnych.
Miejscem składania wniosków o udzielenie wsparcia jest sekretariat Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu , ul. Włocławska 167.

Szczegółowe informacje, w tym: regulamin udzielania wsparcia, kryteria oceny przedsięwzięć, przewodnik po kryteriach oceny, wzory wniosków wraz z instrukcjami wypełniania, wzory umów i procedury zabezpieczeń umów zostały zamieszczone na stronie www.klastry.tarr.org.pl oraz są dostępne w Biurze Projektu, mieszczącym się w budynku TARR S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pokój 252.

Informacje o projekcie

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider) i Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. (Partner).

Więcej informacji

Opublikowano: 10 lutego 2014 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe