Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Pierwsze wdrożenie wynalazku

logo
Przydatne linki:

W ramach Pilotażu dofinansowanie będzie udzielane na projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy wynalazku objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na który zostało sporządzone sprawozdanie o stanie techniki (bądź równoważny dokument w procedurze międzynarodowej) uprawdopodabniające spełnienie kryterium nowości, poziomu wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Pilotażu wynosi: 147 454 921 EUR

Poziom i wysokość wsparcia:

Łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro.
Kwota wsparcia nie może przekroczyć 20 mln PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.
Intensywność wsparcia dla wydatków inwestycyjnych nie może przekroczyć wielkości określonych w mapie pomocy regionalnej oraz nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 4 mln PLN.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe