Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Paszport do eksportu

logo
Przydatne linki:

Cel działania

Celem działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.

Wnioskodawcy

O wsparcie w ramach Działania 6.1 może ubiegać się:

  1. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:
    • w okresie trzech ostatnich lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia posiadał średni udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30%, oraz w żadnym z tych trzech lat obrotowych udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekroczył 60%,
    • ma plan rozwoju eksportu sporządzony w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia albo,
  2. mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję, przy czym plan ten może być zaktualizowany w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet Działania wynosi 93 966 861,00 EUR.

Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis, będzie udzielana w formie zaliczek i refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kwota pomocy de minimis udzielonej w ramach wsparcia nie może przekroczyć:

  1. 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na wdrożenie planu rozwoju eksportu;
  2. 10 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na przygotowanie planu rozwoju eksportu.

Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków:

  1. związanych z wdrożeniem planu rozwoju eksportu, nie może przekroczyć 75% tych wydatków;
  2. związanych z przygotowaniem planu rozwoju eksportu, nie może przekroczyć 80% tych wydatków.

Dopuszcza się możliwość zwiększenia intensywności wsparcia i kwoty dofinansowania w umowach zawartych w poprzednich rundach aplikacyjnych. Warunkiem zwiększenia dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta wniosku o zmianę najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową. Należy przy tym zaznaczyć, że zwiększenie jest możliwe tylko w odniesieniu do wydatków związanych z wdrażaniem Planu rozwoju eksportu, intensywność wsparcia nie może być wyższa niż 75% tych wydatków, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 400 000,00 zł.

Istotną informacją dla Wnioskodawców jest to, iż mogą otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie Planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe