Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Innowacje

logo
Przydatne linki:

Działanie 4.4. „Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Cel działania            

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Wnioskodawcy        

Wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem        

Projekty inwestycyjne o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych, pod warunkiem, że rozwiązania te spełniają następujące warunki:

  • są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata;
  • posiadają stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%;
  • każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy nowego, lub znacząco ulepszonego produktu.

Budżet i poziom dofinansowania            

Budżet Działania wynosi: 1 628 516 989 EUR.

Poziom dofinansowania projektów wynosi od 40% do 70 % wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

  • minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi 8 mln PLN,
  • maksymalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi 160 mln PLN,
  • całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

  • na część inwestycyjną projektu – 40 mln PLN,
  • maksymalna na część szkoleniową – 1 mln PLN,
  • maksymalna na część doradczą – 1 mln PLN,

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2,4 mln PLN.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe