Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Gospodarka elektroniczna

logo
Przydatne linki:

Działanie 8.1. „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

Cel działania            

Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok. Projekty mogą również obejmować wytworzenie produktów cyfrowych, koniecznych do świadczenia e-usługi.

Wnioskodawcy        

Mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia:

A) nie później niż przed upływem 1 roku od dnia:

  • uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo
  • rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

B) po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:

  • uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo
  • rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

pod warunkiem, że siedziba, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania, mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, znajduje się na terenie jednego z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem        

Projekty polegające na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Budżet i poziom dofinansowania            

Budżet Działania wynosi 385 635 294,00 EUR.

Wysokość wsparcia nie może przekroczyć limitów kwotowych określonych dla pomocy de minimis. Intensywność wsparcia może wynosić do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku ma nie więcej niż 27 lat oraz ubiega się o wsparcie w kwocie nieprzekraczającej 80 000zł, wielkość wsparcia może wynosić do 85% wydatków kwalifikowanych. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 000 PLN. Wartość dofinansowania nie może przekroczyć 600 000 PLN.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe