Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Elektroniczny biznes B2B

logo
Przydatne linki:

Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Cel działania

Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej (wdrażanie ICT w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przed­siębiorstw oraz między przedsiębiorstwami tzw. Business–to-Business – B2B).

Wnioskodawcy

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący inwestycji, którzy zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne. O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Wnioskodawca może ubiegać się w imieniu własnym, lub w przypadku Wnioskodawcy będącego koordynatorem sieci kontrahentów, który udokumentował pełnienie tej roli – w celu przekazania go uczestnikom sieci kontrahentów, współpracującym ze sobą na podstawie umowy współpracy. Wnioskodawca będący koordynatorem sieci kontrahentów może być przedsiębiorcą innym niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca. Wsparcie otrzymane przez koordynatora sieci kontrahentów będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą może dotyczyć wydatków kwalifikowalnych Wnioskodawcy.

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem

Projekty dotyczące wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizacje projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet Działania wynosi 400 817 882,00 EUR.

Kwota dofinansowania projektu w ramach wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych, w tym w odniesieniu do kwot dofinansowania uzyskiwanych przez poszczególnych uczestników sieci kontrahentów. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana, i zależy w pierwszej kolejności od wyboru trybu udzielania wsparcia dokonanego przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, a następnie może być uzależniona m.in. od statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.

Przykładowe limity intensywności wsparcia dla wydatków na inwestycję według mapy pomocy regionalnej:

                          TYP PRZEDSIĘBIORCY
LOKALIZACJA INWESTYCJI
Mikro-, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy MSP działalność gospodarcza w sektorze transportu
mazowieckie 50% 40% 30%
śląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie 60% 50% 40%
lubelskie, podkarpackie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko – pomorskie 70% 60% 50%
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe