Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Działalności B+R oraz wzornictwo przemysłowe

logo
Przydatne linki:

Działanie 4.2. „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”

Cel działania

Działanie ma na celu wzmocnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Przyczyni się do zwiększenia wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego przez przedsiębiorców jako jednej z przewag konkurencyjnych.

Wnioskodawcy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem

Dofinansowanie będzie udzielane na dwa typy projektów:

Pierwszy typ projektów to projekty dotyczące rozwoju działalności badawczo-rozwojowej Aby móc uzyskać takie wsparcie, przedsiębiorca:

 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ponosił wydatki na badania naukowe w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki lub prace rozwojowe albo jeśli wydatki takie ponosił podmiot powiązany kapitałowo z przedsiębiorcą,
 • dokonuje inwestycji.

Drugi typ projektów to projekty w zakresie wzornictwa, z przeznaczeniem na opracowanie wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenie go do produkcji.
Wsparcie w zakresie wzornictwa może być udzielone przedsiębiorcy, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • zobowiąże się do wdrożenia do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego,
 • w ramach projektu skorzysta z usług doradczych w zakresie wzornictwa lub dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów w tej dziedzinie,
 • wykaże ekonomiczną opłacalność projektu,
 • dokona inwestycji.

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet Działania wynosi: 186 000 000 EUR.

Poziom dofinansowania wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej wynosi 400 tys. PLN;
 • dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej wynosi 2 mln PLN;
 • całkowita wartość projektu nie może przekroczyć kwoty 50 mln euro.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu – 21 mln PLN;
 • na część szkoleniową – 1 mln PLN;
 • na część doradczą – 600 tys. PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu – 1,4 mln PLN;
 • na część szkoleniową – 100 tys. PLN;
 • na część doradczą – 100 tys. PLN.
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe