Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Badania i Rozwój

logo
Przydatne linki:

Działanie 1.4–4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

Uwaga: Alokacja działania 4.1 na lata 2007–2013 została wyczerpana. W związku z tym w wyniku decyzji instytucji nadzorujących, kolejny nabór wniosków w ramach działania 1.4–4.1 zostanie ogłoszony w przypadku pozyskania dodatkowych środków na zwiększenie alokacji działania 4.1.

Cel działania

Celem działania jest poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R oraz wspieranie wdrożeń wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4, a także wdrożenie wyników prac B+R będących rezultatem programu „Inicjatywa Technologiczna I”.

Wnioskodawcy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem

Dofinansowanie jest udzielane na dwa typy projektów:

  • I etap (Działanie 1.4)— Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu.Z uwagi na wyczerpanie alokacji na działanie 4.1 (wdrożenie wyników badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych) Beneficjent zobowiązany jest do wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji części badawczej projektu celowego we własnej działalności gospodarczej ze środków własnych lub finansowania zewnętrznego, w tym pochodzących ze środków publicznych, lub do sprzedaży wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy – w terminie 3 lat od zakończenia Projektu (rozumianego jako I etap projektu celowego).
  • II etap (Działanie 4.1) — Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet Działania 1.4 wynosi 390 352 176 EUR.

Budżet Działania 4.1 — wyczerpany.

Działanie 1.4 Działanie 4.1
Wartość projektu do 50 mln euro do 50 mln euro
Wydatki kwalifikowane min. 400 tys. zł* brak limitu
Wsparcie na badania poniżej 7,5 mln euro** nd.
Wsparcie na inwestycje nd. do 20 mln zł**

* dotyczy województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego
** z wyłączeniem wydatków związanych z ustanowieniem lub utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz pokryciem kosztów zw. z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę konta bankowego lub subkonta przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.

Intensywność wsparcia

Działania 1.4

Intensywność wsparcia Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Miko- i mali 70% 45%
Średni 60% 35%
Inni 50% 25%

Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia (o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) w przypadku:

  • efektywnej współpracy z innymi niepowiązanymi przedsiębiorstwami lub organizacją badawczą z wyłączeniem podwykonawstwa,
  • rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych i/lub przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych i/lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.

Działania 4.1

Intensywność wsparcia wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007–2013, przy czym: Intensywność wsparcia na doradztwo dla MSP — do 50% wydatków.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe