Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Komunikat

W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

Dotacje

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  jako Regionalna Instytucja Finansowa  współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W okresie programowania 2007-2013 RIF dla województwa kujawsko-pomorskiego zajmuje się obsługą  działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym podmiotów gospodarczych prowadzących działalność nie dłużej 1 rok od dnia rejestracji.

 • Działanie 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”,
 • Działania 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”,
 • Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”,
 • Działania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”
 • Działania 6.1 „Paszport do eksportu”,
 • Działania 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,
 • Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.
 • Pilotaż „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”

Obsługa Programu obejmuje promocję, udzielanie informacji, przyjmowanie i ocena wniosków, a także nadzorowanie sposobu wykorzystania pomocy finansowej.

Podstawowe zadania Regionalnej Instytucji Finansującej to:

 • obsługa programów pomocowych w ramach funduszy przedakcesyjnych Phare oraz funduszy strukturalnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • współpraca z przedsiębiorcami z sektora MSP;
 • współpraca z Punktem Konsultacyjnym a także z ośrodkami wspierania przedsiębiorczości, wyspecjalizowanymi jednostkami doradczymi, informacyjnymi, szkoleniowymi i finansowymi realizującymi usługi na rzecz przedsiębiorstw z sektora MSP;
 • usługi doradcze, informacyjne w zakresie dostępnych programów pomocowych UE oraz możliwości pozyskiwania środków UE i realizacji projektów unijnych;
 • organizacja szkoleń i seminariów dla MSP;
 • prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.

 

Komunikat w sprawie zamknięcia Phare:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) Phare informuje, że decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29 września 2014 r. został oficjalnie zamknięty i rozliczony Polski Program Phare.

Dodatkowo, zgodnie z poniższą listą prezentujemy informacje w zakresie części Programu Phare, które zostały zamknięte indywidualnymi decyzjami Komisji Europejskiej we wcześniejszych terminach:

 • Program Krajowy Phare 1999 (PL1999) – oficjalna data zamknięcia 23.10.2013 r.,
 • Program Krajowy Phare 2002 część II (PL2002/000-580) – oficjalna data zamknięcia 06.11.2013 r.,
 • Program Krajowy Phare 2003 część I (PL2003/004-379) – oficjalna data zamknięcia 05.12.2013 r.,
 • Program Krajowy Phare 2002 część III (PL2002/000-605) – oficjalna data zamknięcia 06.12.2013 r.,
 • Polski Program Narodowy Phare 2001(PL0101-PL0107) – oficjalna data zamknięcia 08.05.2014 r.

 Informujemy, że zgodnie wymogami Komisji Europejskiej Beneficjenci działań realizowanych w ramach Polskiego Programu Phare, są zobowiązani do przechowywania dokumentacji projektowej przez okres 5 lat, od daty oficjalnego zamknięcia programu przez Komisję Europejską. W tym czasie Beneficjent jest zobligowany do zapewnienia fizycznych i finansowych warunków służących przechowywaniu dokumentacji we właściwym stanie. Przez dokumentację projektową rozumie się wszelkie dokumenty dotyczące kwestii finansowych, przetargowych, kontraktacji środków oraz wdrażania projektu. Po upływie wskazanego okresu obowiązek archiwizacji dokumentacji wygasa.

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe