Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
28 stycznia 2021 Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje o trwającym naborze na usługi i instrumenty rynku pracy wspierające zatrudnienie

staże (staż, to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną /odbywa się na podstawie umowy zawartej między wnioskodawcą i starostą/);

prace interwencyjne (prace interwencyjne, to zatrudnienie bezrobotnego lub skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. Prace interwencyjne można zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej, jak też umysłowej. Organizując prace interwencyjne, pracodawca otrzymuje częściową refundację kosztów /wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne/);

refundacje kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy (refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego bądź poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej);

trójstronne umowy szkoleniowe (trójstronna umowa szkoleniowa, to umowa zawarta pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, dotycząca sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych, zamówionego przez pracodawcę. Szkolenie powinno być dostosowane do potrzeb pracodawcy, który w ramach wsparcia zobowiązuje się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym szkoleniu).

 

Ogłoszenia o naborach zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia (Aktualności). link: https://muptorun.praca.gov.pl/

Zachęcamy również do kontaktu z naszymi doradcami klienta pod numerami telefonów:

  • staże, prace interwencyjne: 56 65 80 234
  • wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy: 56 65 80 231
  • trójstronne umowy szkoleniowe: 56 65 80 223
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe