Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
20 września 2010 Informacja nt. najczęściej występujących nieprawidłowości w dziedzinie zamówień publicznych podczas realizacji projektów w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zgodnie z informacjami przekazanymi przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nt. efektów kontroli operacji przeprowadzonych dotychczas we wszystkich programach operacyjnych perspektywy finansowej 2007–2013 przez przedstawicieli Instytucji Audytowej, w tym pracowników Urzędów Kontroli Skarbowej, dziedziną generującą największą ilość nieprawidłowości są zamówienia publiczne.

Wśród głównych zagadnień zidentyfikowanych w trakcie ww. kontroli, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zwrócił uwagę na następujące, powtarzające się przypadki nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych:

 • wymóg postawiony przez zamawiającego, aby potencjalni oferenci dysponowali sprzętem/urządzeniami/maszynami potrzebnymi do realizacji zamówienia już w momencie składania oferty przetargowej,
 • ograniczenie przez zamawiającego zakresu prac, który może zostać zlecony podwykonawcom,
 • dokonanie przez zamawiającego zmian ważnych elementów ogłoszenia o przetargu
  (np. dotyczących przedłużenia terminu na składanie ofert i zakończenie prac) bez publikacji korekty w Dzienniku Urzędowym UE.

Ponadto w trakcie audytu realizowanego przez przedstawicieli Komisji Europejskiej w jednym z Regionalnych Programów Operacyjnych, stwierdzono nieprawidłowość polegającą na żądaniu przez zamawiającego, aby oferenci udokumentowali, iż dysponują osobami legitymującymi się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Tego typu wymóg stanowi nieprawidłowość w świetle przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i może zostać zidentyfikowany w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych, realizowanych w okresie od 20 października 2007 r. do 13 grudnia 2008 r.
(tj. od wejścia w życie ww. dyrektywy, do momentu zaimplementowania zawartych w niej zaleceń do przepisów krajowych).

Należy podkreślić, iż wskazane powyżej przypadki nieprawidłowości w zakresie prawa zamówień publicznych były wcześniej identyfikowane przez audytorów Komisji Europejskiej (m. in. w trakcie misji audytowej zrealizowanej w ramach Planu Działań dla Polski, która miała miejsce w lutym 2008 r.) W związku z powyższym Komisja Europejska oczekuje, iż w trakcie realizowanych kontroli organy krajowe będą zwracały szczególną uwagę na możliwość wystąpienia wskazanych przypadków, a zidentyfikowane nieprawidłowości będą konsekwentnie karane poprzez nałożenie korekt finansowych ustalanych zgodnie z dokumentem pt.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym m. in. na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia www.parp.gov.pl.

W tym kontekście w trakcie realizowanych kontroli, zwracana będzie również szczególna uwaga na pozostałe przypadki nieprawidłowości w zakresie prawa zamówień publicznych, które zostały zidentyfikowane przez audytorów Komisji Europejskiej w trakcie misji audytowej zrealizowanej w ramach Planu Działań dla Polski. Znalazły się wśród nich następujące nieprawidłowości:

 • zastosowanie przez zamawiającego trybu innego niż podstawowy, kierując się przesłanką pilnej potrzeby udzielenia zamówienia,
 • brak w ogłoszeniach o zamówieniu informacji mówiących o tym, że oferenci z innych państw członkowskich mogą składać dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez zamawiającego,
 • ograniczenia nakładane na konsorcja, polegające na obowiązku spełniania określonych warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich członków konsorcjum przystępujących do przetargu.
 • W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich beneficjentów zobowiązanych do stosowania w procesie realizacji projektów przepisów prawa zamówień publicznych o przeanalizowanie powyższych przypadków stwierdzonych nieprawidłowości i dołożenie wszelkich starań, aby projekty realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.

 • 1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.
  1 kwietnia 2020 Ostrzegamy przed firmami oferującymi wsparcie pod szyldem TARR S.A.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na telefony od przedstawicieli firm, które proponują przedsiębiorcom wsparcie finansowe w związku z negatywnym wpływem epidemii na gospodarkę,  po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, co rzekomo łatwo i szybko ma doprowadzić do zdobycia pieniędzy, powołując się przy tym na współpracę z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. albo wręcz podszywając się […]

  czytaj więcej
 • 14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.
  14 sierpnia 2019 OFERTA INWESTYCYJNA TARR S.A.

  Toruń – rejon ulicy Gen. W. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10 (dz.1/117, 1/118, 1/119, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/129, 1/130, 1/131) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia ofertę sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowo-zachodniej części Torunia w rejonie ulicy Gen. W. Andersa, […]

  czytaj więcej
 • 18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019
  18 marca 2019 Zakończenie pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – 31.03.2019

  W związku z zakończeniem z dniem 31.03.2019r. pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa kujawsko-pomorskiego informujemy, że wszelką korespondencję w tym wnioski o zwrot weksli należy kierować do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27.

  czytaj więcej
 • 5 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór zakończony
  5 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór zakończony

  Nabór nr 1/FWI/2020 ogłoszony w dn. 19 maja 2020 r. został zakończony. Wyczerpane zostało 120% alokacji przewidzianej w tym naborze. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział. O wszelkich aktualizacjach dotyczących złożonych wniosków będziemy informować na bieżąco drogą mailową lub telefoniczną. Tych z Państwa, którzy nie zdążyli wziąć udziału w naborze, chcemy […]

  czytaj więcej
 • 3 czerwca 2020 Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego
  3 czerwca 2020 Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru 19/06/2020. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w tych trudnych gospodarczo czasach,  wprowadzono  istotne zmiany w stosunku do poprzednich naborów. Przede wszystkim zdjęto ograniczenie w stosunku do  grupy docelowej. Wsparcie kierowane […]

  czytaj więcej
 • 3 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: nowe punkty informacyjne
  3 czerwca 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego: nowe punkty informacyjne

  Informujemy, że Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Izba Przemysłowo-Handlowa zostali wybrani jako podmioty realizujące działania informacyjne związane z projektem Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego. Służą pomocą w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego, prawidłowej realizacji oraz rozliczania grantów – w formie konsultacji  prowadzonej osobiście (w tym za pomocą wideo konferencji)  i/lub w formie mailowej. Zachęcamy […]

  czytaj więcej
 • 19 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór wniosków od 1 czerwca!
  19 maja 2020 Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – I nabór wniosków od 1 czerwca!

  Zachęcamy do udziału w I naborze wniosków w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca 2020 r. do 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:00. Projekt realizowany przez TARR S.A. i KPFP Sp. z o.o. kierowany jest do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami trwającej pandemii. Poprzez realizację […]

  czytaj więcej
 • 19 maja 2020 „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu” – webinar, 4 czerwca 2020r.
  19 maja 2020 „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu” – webinar, 4 czerwca 2020r.

  Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz firma DMK Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniu online pn.: „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu”. Termin szkolenia: 4 czerwca 2020 r. Miejsce i czas szkolenia: Online, platforma […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe