Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
17 kwietnia 2013 Zmiany w działaniu 8.2 POIG

Tegoroczna nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG, 2007-2013, dotyczącego działań 8.1 i 8.2 przyniosła liczne zmiany, których celem było wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dotychczasowego wsparcia oraz uproszczeń zachęcających mikroprzedsiebiorców, małych i średnich przedsiębiorców do podejmowania działań w zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej. Bardzo istotne zmiany dotyczą zwłaszcza działania 8.2 PO IG.

W ramach nowej regulacji złagodzono jeden z warunków, jakie dotychczas musiał spełniać wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach tego działania. Zrezygnowano z warunku, zgodnie z którym mikro, mały lub średni przedsiębiorca musiał wykazać współpracę w oparciu o zawarte umowy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami. Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia nawiązanie współpracy ma być efektem realizacji projektu, nie zaś warunkiem obligatoryjnym, pozwalającym na ubieganie się o wsparcie.

Kolejne korzystane dla przedsiębiorców zmiany w działaniu 8.2 dotyczą katalogu wydatków kwalifikowanych. Rozporządzenie wprowadza możliwość ponoszenia przez wnioskodawców, przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wydatków związanych z zakupem ekspertyz i analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu dotyczącego wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, przy czym okres ponoszenia tych wydatków nie jest wliczany do 24-miesięcznego okresu realizacji projektu. Wprowadzenie wsparcia w zakresie tego rodzaju wydatków ma na celu umożliwienie wnioskodawcom lepszego przygotowania projektu oraz jego prawidłowej realizacji. Dofinansowanie kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności budynków lub budowli, nabyciem robót i materiałów budowlanych, a także modernizacją środków trwałych, jak również włączenie do kosztów związanych z promocją promocji projektu i wdrożonych rozwiązań typu B2B – to kolejne udogodnienie dla wnioskodawców działania 8.2. Rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych ma na celu zwiększenie zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć dotyczących wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. W tym samym celu zniesiono również ograniczenia dotyczące maksymalnej kwoty wsparcia, wynoszącej dotychczas 2 mln zł. Zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro na dzień udzielenia wsparcia.

Jednocześnie podkreślić warto, iż w marcowej nowelizacji rozporządzenia wprowadzono także zmiany umożliwiające wnioskodawcy Działania 8.2 wybór schematu, zgodnie z którym udzielane będzie wsparcie, tworząc alternatywę dla wsparcia udzielanego zgodnie z dotychczasowymi zasadami – wnioskodawca ma możliwość ubiegania się o wsparcie na wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B na takich samych warunkach i w zakresie tych samych kosztów kwalifikowanych określonych w rozporządzeniu, z tą jednak różnicą, iż wsparcie to w całości będzie stanowiło pomoc de minimis.

I wreszcie kolejna bardzo istotna zmiana wprowadzająca nowy typ kwalifikowanego projektu i rozszerzająca krąg potencjalnych wnioskodawców – wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B określone w § 14 rozporządzenia skierowane nie jak dotychczas tylko do jednego przedsiębiorcy, ale do sieci kontrahentów, w imieniu której o dofinansowanie ubiega się jej koordynator. Zgodnie z tym schematem wsparcie udzielane będzie – na zasadach pomocy de minimis – koordynatorowi sieci kontrahentów na wspólne przedsięwzięcia przedsiębiorców, mające na celu wdrożenie systemu komunikacji B2B w danej sieci kontrahentów. Co warte podkreślenia – w ramach tego typu wsparcia istnieje możliwość wprowadzenia dużego przedsiębiorcy jako koordynatora sieci kontrahentów, jednakże z zastrzeżeniem, iż nie będzie on ponosił żadnych wydatków kwalifikowanych i otrzymywał dofinansowania z tego tytułu. Katalog wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w schemacie, w którym o wsparcie występuje koordynator, jest analogiczny do katalogu obowiązującego dla dotychczasowego typu wnioskodawcy działania 8.2 PO IG. Kwota wsparcia dla wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B dla sieci kontrahentów nie może być niższa niż 20 tys. zł. i nie może przekroczyć 200 tysięcy euro na każdego przedsiębiorcę otrzymującego pomoc de minimis w ramach sieci kontrahentów.

 • 25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.
  25 kwietnia 2016 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników TARR S.A.

  W związku z nasileniem się działań różnych firm komercyjnych, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertą pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich po uprzednim uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej celem weryfikacji podmiotu pod kątem jego wiarygodności, mającej następnie podlegać zwrotowi, odpłatnej sprzedaży książek, płyt CD lub udziału w płatnych szkoleniach […]

  czytaj więcej
 • 12 stycznia 2018 Harmonogram naborów wniosków na 2018 rok w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego
  12 stycznia 2018 Harmonogram naborów wniosków na 2018 rok w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego

  Informujemy, że nabory wniosków w 2018 roku, w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego, będą odbywały się zgodnie z załączonym harmonogramem. Powyższe terminy obowiązywać będą dla złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora. Do powyższych terminów doliczony zostanie czas 2 dni roboczych na złożenie wersji papierowej wniosku. Informujemy, że powyższe […]

  czytaj więcej
 • 21 grudnia 2017 Wizyta studyjna w Ptuj, Słowenia
  21 grudnia 2017 Wizyta studyjna w Ptuj, Słowenia

  Nadejście zimy sprowokowało nas do przypomnienia sobie wizyty studyjnej ze słonecznej Słowenii. W środku października nasz zespół miał okazję odwiedzić Ptuj, zaledwie siedemnastotysięczne miasto w północnej części Słowenii. Zabytkowy zamek górujący nad okolicą, winorośle uprawiane na zboczach wzgórz i przyjazna infrastruktura starówki sprawia, że w dużej mierze jest to miasto […]

  czytaj więcej
 • 18 grudnia 2017 Drugie spotkanie regionalnych partnerów projektu Innova Foster
  18 grudnia 2017 Drugie spotkanie regionalnych partnerów projektu Innova Foster

  W dniu 11 grudnia br. odbyło się drugie spotkanie Interesariuszy projektu Fostering startup & innovation ecosystems in Europe (Innova Foster), którego głównym celem jest ocena skuteczności i udoskonalenie wsparcia  dla startupów w województwie kujawsko-pomorskim. Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Bydgoskiego Parku […]

  czytaj więcej
 • 18 grudnia 2017 Szlachetna Paczka 2017 w TARR
  18 grudnia 2017 Szlachetna Paczka 2017 w TARR

  Już po raz siódmy w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego udało się skoordynować wsparcie dla potrzebujących w ramach ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Tym razem pomoc trafiła do rodziny Pani Katarzyny i Pana Leszka z Torunia, którzy wychowują dwójkę dzieci. Trudna sytuacja materialna rodziny wynika z niepełnosprawności Pani Katarzyny, u której […]

  czytaj więcej
 • 6 grudnia 2017 Cork – przykład dobrze funkcjonującego ekosystemu wspierania biznesu
  6 grudnia 2017 Cork – przykład dobrze funkcjonującego ekosystemu wspierania biznesu

  Cork jest drugim co do wielkości miastem Irlandii, prężnie działającym i stale rozwijającym się ośrodkiem działalności gospodarczej, przemysłowej i badawczej, zapewniającym przyjazne środowisko biznesowe i postawę „can do” we wszystkich aspektach biznesu. Miasto konsekwentnie przyciąga międzynarodowe firm hi-tech, w czym odnosi ogromne sukcesy. Firmy chętnie lokują […]

  czytaj więcej
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe