Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Toruń, dnia 27 lutego 2017 roku

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Młodzieżowa 31
87-100 Toruń

Wnioskodawcy:
1. „PAŁAC WIENIEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, nr KRS: 0000342373
2. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, nr KRS: 0000066071

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

W imieniu wnioskodawców, działając na podstawie art. 500 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych zgłaszamy i składamy do akt rejestrowych plan połączenia spółek: „PAŁAC WIENIEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu oraz Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu.

Wnioskodawca ad.1 jako przedsiębiorca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą: „PAŁAC WIENIEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000342373, kapitał zakładowy: 4 037 000,00 zł. Wnioskodawca ad.1 jest Spółką Przejmowaną.

Wnioskodawca ad.2 jako przedsiębiorca jest spółką akcyjną działającą pod firmą: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000066071, kapitał zakładowy: 26 530 000,00 zł opłacony w całości. Wnioskodawca ad.2 jest Spółką Przejmującą, która posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej), niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych).

Połączenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz „Pałac Wieniec” Sp. z o.o. przeprowadzane jest zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. – bez podwyższenia kapitału zakładowego
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., jak również nie są przewidziane jakiekolwiek inne zmiany statutu spółki Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h.

Plan Połączenia wraz z załącznikami, stosownie do treści art.500 § 21 k.s.h., zostanie od dnia 27.02.2017 r. bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, w związku z czym Spółka nie składa wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Na podstawie art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 k.s.h Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 502 § 1 k.s.h. i zarządy obu spółek podlegających łączeniu nie wnoszą o wyznaczenie biegłego.

Załącznik:

Plan połączenia wraz z załącznikami

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe