Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
24 kwietnia 2013 Inicjatywa Klastrowa

Przy udziale Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiązała się grupa inicjatywna, zmierzająca do powołania Kujawsko-Pomorskiego Klastra na Rzecz Proekologicznego Wykorzystania Materiałów Polimerowych

Zgodnie z definicją M. Portera: „Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących”.

Przy udziale Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiązała się grupa inicjatywna,
zmierzająca do powołania Kujawsko-Pomorskiego Klastra na Rzecz Proekologicznego Wykorzystania Materiałów Polimerowych

Zgodnie z definicją M. Portera: „Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców,
jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów,
jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących”.

Z kolei definicja zawarta w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi mówi, że „przez klaster rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz
rozwoju gospodarczego lub innowacyjności oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich
województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze,
przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy.”

W wyniku realizacji programu badawczego zleconego na UMK przez firmę POLWOOD Sp z o.o. z Golubia-Dobrzynia, dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w formie Vouchera badawczego typu 1 – umowa VB/03/2012/003 w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko – pomorskim
Voucher badawczy”, powstała 15 lutego 2013 roku inicjatywa powołania powiązania kooperacyjnego typu klaster o roboczej nazwie
KUJAWSKO‑POMORSKI KLASTER NA RZECZ PROEKOLOGICZNEGO WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH. Stronami porozumienia w powyższej sprawie byli:

 1. Polwood Sp. z o.o. z Golubia-Dobrzynia reprezentowana przez Prezesa Zarządu Stefana Borkowicza,
 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu reprezentowany przez:
  • dr Marcina Cichosza z Zakładu Chemicznych Procesów Proekologicznych Wydziału Chemii UMK,
  • dr Arankę Ignasiak-Szulc z Katedry Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK,
  • Henryka Tomaszewskiego Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK,
 3. DJ Sp. z o.o. z Bydgoszczy reprezentowana przez Prezesa Zarządu Bogusława Bittnera,
 4. Ceg-Tor K.Szubierajski i S-ka jawna z Sierakowa, reprezentowana przez dyrektora Zakładu w Toruniu Marka Doeringa,
 5. GM COLOR Sp. z o.o. z Bydgoszczy reprezentowana przez Współwłaściciela i Dyrektora ds. Produkcji Grzegorza Setckiego.

Inicjatorami jest zatem 5 podmiotów tj. 4 firmy i 1 uczelnia.

Celem inicjatywy jest wspólne działanie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności jego uczestników związanego z proekologicznym wykorzystaniem
materiałów polimerowych, w tym w szczególności współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

W celu powołania klastra z prawdziwego zdarzenia trzeba jeszcze pięciu podmiotów, które podjęłyby powyższy temat i chciały się przyłączyć do wspólnego działania.

Oczekujemy zgłoszeń – listów intencyjnych na adres Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK:

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń,

tel. / fax + 56 611 2640,

lub e-mailowo na adres : aip@umk.pl

Podmioty, które zgłoszą chęć uczestnictwa w inicjatywie zostaną zaproszone na spotkanie dot. wyboru formy prawnej klastra, które odbędzie się w 2 połowie maja br.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe