Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

Aktualności

najnowsze archiwum
14 marca 2013 Szkolenie „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Państwa na szkolenie „Nowelizacja prawa zamówień publicznych”, które odbędzie się 4 kwietnia 2013r.
Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat zmian, które weszły w życie 20 lutego br. w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Celem szkolenia jest: dostarczenie praktycznej wiedzy na temat zmian, które weszły w życie 20 lutego br. w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Znowelizowane przepisy przewidują m.in. obowiązek wyłączenia z przetargów spółek powiązanych kapitałowo, wprowadzenie tzw. dialogu technicznego oraz
zmianę w zakresie przesłanki wykluczenia wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

W trakcie szkolenia zostanie również omówione nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wprowadzające istotne zmiany w sposobie weryfikacji spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
Odrębny blok tematyczny zostanie poświęcony omówieniu projektu nowelizacji ustawy pzp dotyczącej podwykonawstwa w zamówieniach publicznych.

Szkolenie poprowadzi Anna Piecuch

Mecenas Anna Piecuch posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze z zakresu zamówień publicznych, Wspiera w procesie udzielenia/pozyskania zamówienia zarówno zamawiającym jak i wykonawcom sektora budowlanego, IT, energetycznego oraz wyrobów medycznych. Była doradcą w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dotyczących największych inwestycji ogólnobudowlanych, drogowych i inżynieryjnych na terenie całego kraju. Przygotowywała analizy treści ogłoszeń o zamówieniu, SIWZ, protesty, odwołania, skargi, przystąpienia do postępowania protestacyjnego i odwoławczego. Wielokrotnie reprezentowała strony przed Zespołem Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Doradzała w trakcie całego procesu inwestycyjnego, łącznie z etapem wykonania i rozliczenia umowy. Autorka publikacji i szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Ekspert, na którego opinię powołują się najważniejsze media w Polsce.
RADCA PRAWNY, KIERUJE DEPARTAMENTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRAWA BUDOWLANEGO W KANCELARII PRAWNEJ CHAŁAS I WSPÓLNICY W WARSZAWIE.

Zakres szkolenia:

  • Obowiązek wykluczenia z przetargu wykonawców z jednej grupy kapitałowej, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty.
  • Obowiązek wykluczenia z postępowania przetargowego wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej.
  • Instytucja dialogu technicznego.
  • Projekt nowelizacji uwzgledniający odpowiedzialność wykonawcy względem zamawiającego za wypełnianie swych zobowiązań wobec podwykonawców przy realizacji zamówień publicznych.
  • Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich można zamawiający może wymagać na potwierdzenie posiadania doświadczenia przy realizacji robót budowlanych oraz badania doświadczenia przy zamawianiu dostaw lub usług.

Miejsce i czas trwania:

Szkolenie odbędzie się 4 kwietnia 2013 r. w godz. 9.00-15.00 w Centrum Transferu Technologii na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167.

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia wynosi 380,00 zł (stawka VAT- zwolniona). Termin płatności upływa 26 marca 2013 roku.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na formularzu zgłoszeniowym do dnia: 26 marca 2013 r.
na numer fax (56) 621 08 63 lub mailem na adres: joanna.kapelaty@tarr.org.pl

Załączniki:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe